برای کتاب کارشناس رسمی قوه قضائیه اصلاحاتی وجود دارد که میتوانید از لینک زیر برای دانلود اقدام کنید.

دانلوداصلاحیه کتاب مرجع آزمون های کارشناس رسمی(قوه قضائیه و دادگستری)