این کتاب در دو جلد (شامل محاسب عمران 1 و 2) حاوی پاسخ تشریحی آزمون های ورود به حرفه مهندسان از ابتدای سال93 تا آزمون اسفند95 براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان می باشد.

جهت سفارس این کتاب