مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌ های عمرانی جلد اول

برخی از ویژگی ها

جلد اول مقررات عمومی

شامل: عملیات بودجه ریزی – قانون برنامه و بودجه – آئین‌نامه شورای فنی استان‌ها – اعتبارات نملک – دارایی‌های سرمایه‌ای – قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – قانون محاسبات عمومی کشور – آئین‌نامه اموال دولتی – دستورالعمل حق بیمه قرارداد – سازمان حسابرسی – اوراق مشارکت و…

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.جلد اول مقررات عمومی

شامل: عملیات بودجه ریزی – قانون برنامه و بودجه – آئین‌نامه شورای فنی استان‌ها – اعتبارات نملک – دارایی‌های سرمایه‌ای – قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – قانون محاسبات عمومی کشور – آئین‌نامه اموال دولتی – دستورالعمل حق بیمه قرارداد – سازمان حسابرسی – اوراق مشارکت و…

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول :

مقررات عمومی

پیشگفتار

طرحهای عمرانی و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) :

نمودار گردشی قانون بودجه كل كشور
نمودار سلسله مراتب بودجه در طرحهای عمرانی
طبقه‌بندی عملیات بودجه‌ریزی
الف) امور عمومی
ب) امور دفاعی
ج) امور اجتماعی
د) امور اقتصادی
فصل
برنامه
فعالیت جاری
طرح عمرانی
اعتبارات طرحهای تملك داراییهای سرمایه‌ای به تفكیك فصول
نمونه‌هایی از برنامه‌های زیرمجموعة فصول

طرحهای عمرانی و قانون برنامه و بودجه :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

ماده (۱) قانون برنامه و بودجه
(تعاریف)
مواد (۲) و ( ۳) قانون برنامه و بودجه
(شورای اقتصاد)
ماده (۵) قانون برنامه و بودجه
مواد (۷ )، (۹) و (۱۰) قانون برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ كل كشور مصوبه شماره ۲۲۳۲ د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۵۸
مواد (۱۱) الی (۱۵) قانون برنامه و بودجه
(بودجه كل كشور)
مواد (۱۷) الی ( ۲۰ ‌) قانون برنامه و بودجه
(بودجه كل كشور)
ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه
(اجرای طرحهای عمرانی)
ماده ‌(۲۲ ) قانون برنامه و بودجه
(اجرای طرحهای عمرانی)
مواد ‌(۲۴) و (۲۵) قانون برنامه و بودجه
(منابع مالی)
مواد ‌( ۲۸) الی (۳۰) قانون برنامه و بودجه
(تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی)
مصوبه شماره ۷۵۱۲۸ مورخ
۱۵/۲/۱۳۵۳

آیین‌نامه اجرایی تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه
مواد (۳۱) و (۳۲) قانون برنامه و بودجه
(تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی)
مواد (۳۴) الی (۳۷) قانون برنامه و بودجه
(نظارت)
گزارش پیشرفت عملیات پروژه‌های عمرانی ملی
گزارش پیشرفت عملیات پروژه‌های عمرانی ملی سال
مواد (۳۹) الی (۴۱) قانون برنامه و بودجه
(مقررات مختلف)
مواد (۴۸) و (۵۰) قانون برنامه و بودجه
(مقررات مختلف)
مصوبه شماره ۲۴۳۸ د مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب
لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و كارگروهای تخصصی :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

بخش اول ـ كلیات
بخش دوم ـ كارگروه برنامه‌ریزی تحول اداری
بخش سوم ـ كارگروه زیربنایی و عمران
بخش چهارم ـ كارگروه آب كشاورزی و منابع طبیعی
بخش پنجم ـ كارگروه صنعت و معدن
بخش ششم ـ كارگروه بهینه‌سازی مصرف سوخت
بخش هفتم ـ كارگروه شهرسازی و معماری
بخش هشتم ـ كارگروه آمایش و محیط زیست
بخش نهم ـ كارگروه گردشگری و میراث فرهنگی
بخش دهم ـ كارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری
بخش یازدهم ـ كارگروه توسعه صادرات
بخش دوازدهم ـ كارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات
بخش سیزدهم ـ كارگروه آموزش و پرورش
بخش چهاردهم ـ كارگروه اجتماعی
بخش پانزدهم ـ كارگروه بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی
بخش شانزدهم ـ كارگروه فرهنگ، هنر و تربیت بدنی
بخش هفدهم ـ اعضای كارگروه بانوان و جوانان
بخش هجدهم ـ كارگروه ساماندهی گلزار شهدا در استانها

آیین‌نامه نحوه كار شورای فنی استان :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

طرحهای عمرانی و لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها
طرحهای عمرانی و دستورالعمل‌های تكمیل فرمهای موافقتنامه طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
نمودار طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی)
طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
دستورالعمل طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای

موضوع نظام جدید بودجه‌ریزی مرداد ماه ۱۳۸۱ :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

۱- دارایی‌های ثابت (۱۱۰۰۰۰)
۲- موجودی انبار (۱۲۰۰۰۰)
۳- اقلام گرانبها (۱۳۰۰۰۰)
۴- دارایی‌های تولید نشده (۲۰۰۰۰۰)
راهنمای طبقه‌بندی هزینه‌ها (شرح مواد هزینه) (اعتبارات جاری)
آئین‌نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی
قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور
دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده ۳ قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی كشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
«نظام فنی و اجرایی كشور»
آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی

طرحهای عمرانی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :

کتاب مرجع کامل قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی جلد اول

مواد (۶) و (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»
ماده (۳۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۳۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۴۱) و (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۶۱) و (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۶۵)، (۶۸) و (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۷۸) و (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
ماده (۸۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
آیین‌نامه اجرای ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور
مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

و...

مشخصات کتاب

نویسنده محمدعلی فرشادفر
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۴۲۴
سال چاپ ۱۳۹۵
نوبت چاپ دوم
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۰۵۶۴
لوح فشرده ندارد