متن کامل قرارداد در طرح‌ های عمرانی دولتی و غیردولتی

برخی از ویژگی ها

استخراج- مستندسازی- شفاف سازی- تهیه چک لیستها- طراحی فرآیندهای مختلف برگزاری مناقصات و ارجاع کار در دستگاه های اجرایی و غیر اجرایی از متن بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه از جمله اهدافی است که در این مجموعه- «متن كامل قرارداد در طرحهای عمرانی دولتی و غیردولتی»- به جهت دسترسی سهل الوصول و آسان و نهایتاً- تنظیم و عقد قرارداد در کوتاهترین زمان ممکن برای کارشناسان و متخصصان طرحهای عمرانی دولتی و غیردولتی مد نظر قرار گرفته است.

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.استخراج- مستندسازی- شفاف سازی- تهیه چک لیستها- طراحی فرآیندهای مختلف برگزاری مناقصات و ارجاع کار در دستگاه های اجرایی و غیر اجرایی از متن بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه از جمله اهدافی است که در این مجموعه- «متن كامل قرارداد در طرحهای عمرانی دولتی و غیردولتی»- به جهت دسترسی سهل الوصول و آسان و نهایتاً- تنظیم و عقد قرارداد در کوتاهترین زمان ممکن برای کارشناسان و متخصصان طرحهای عمرانی دولتی و غیردولتی مد نظر قرار گرفته است.

 کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی :

فصل اول: کلیات :

۱-۱ معرفی نرم افزار

فصل دوم: ترسیم شکل هندسی مدل سازه و واحدها :

۲-۱ انتخاب واحدها
۲-۲ ترسیم خطوط كمكی
۲-۳ ابزار ترسیم المان ها
۲-۴ موضوعات نمایش مدل
۲-۵ موضوعات نمایش سازه

فصل سوم: تعریف خواص مصالح :

۳-۱ تعریف خواص مصالح بتنی
۳-۲ تعریف خواص مصالح فولادی
۳-۳ تعریف مقاطع با روش ورودی
۳-۴ تعریف مقاطع با روش تولید مقطع I شكل
۳-۵ تعریف لیست مقاطع انتخاب خودكار
۳-۶ تعریف مقطع توسط برنامه ترسیم
۳-۷ تعریف مقاطع متغیر
۳-۸ تعریف سقف
۳-۸-۱ سقف مجوف
۳-۸-۲ سقف با استفاده از ورق پله ای
۳-۸-۳ سقف كامپوزیت
۳-۹ معرفی دیوار برشی
۳-۱۰ تعریف طیف طرح
۳-۱۰-۱ استفاده از فایل متنی
۳-۱۰-۲ تعریف طیف طرح توسط كاربر
۳-۱۱ تعریف بارگذاری استاتیكی
۳-۱۲ معرفی ترکیب بار
۳-۱۳ معرفی جرم مشارکت در نیروی جانبی

فصل چهارم: ابزارترسیم- انتخاب- نسبت دادن :

۴-۱ ابزارهای ترسیم
۴-۲ ابزار انتخاب مدل
۴-۳ ابزار نسبت دادن
۴-۳-۱ نسبت دادن صلبیت به گره ها
۴-۳-۲ نسبت دادن تکیه گاه صلب
۴-۴ نسبت دادن مقطع
۴-۵ نسبت دادن آزاد سازی اتصالات
۴-۶ طراحی اتصال ویژه تیر به ستون
۴-۷ نسبت دادن نواحی صلب
۴-۸ نسبت دادن دوران به مقطع
۴-۹ نسبت دادن افزایش یا کاهش مشخصات هندسی مقطع
۴-۱۰-۱ نسبت دادن سقف – دیوار برشی
۴-۱۰-۲ نسبت دادن باز شو
۴-۱۰-۳ نسبت دادن سقف صلب
۴-۱۰-۴ نسبت دادن چرخش به جهت بار گذاری سقف
۴-۱۱-۱ نسبت دادن بار متمرکز به گره
۴-۱۱-۲ نسبت دادن بار متمرکز به المان خطی
۴-۱۱-۳ نسبت دادن بار گسترده
۴-۱۱-۴ نسبت دادن بار سطحی به سقف
۴-۱۲ انجام آنالیز
۴-۱۳-۱ نمایش بار در گره
۴-۱۳-۲ نمایش بار های خطی
۴-۱۳-۳ نمایش بار بر روی سطح
۴-۱۳-۴ نمایش تغییر شکل
۴-۱۳-۵ نمایش تغییر شکل مدها
۴-۱۳-۶ نمایش نیروی محوری- ممان- برش
۴-۱۴ تعیین پنجره های نمایش

فصل پنجم: پروژه ساختمان سه طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی با سقف تیرچه :

بلوک
۵-۱-۱ نقشه های معماری
۵-۱-۲ معرفی هندسه سازه با توجه به رعایت ضوابط
۵-۲ تعریف خواص مصالح بتن
۵-۳ تعریف مقاطع اولیه سازه
۵-۴ تعریف سقف تیرچه بلوك
۵-۵ معرفی ترکیب بار براساس مقررات ملی ساختمان ایران مبحث نهم
۵-۶ تعریف جرم مشارکت
۵-۷ نسبت دادن صلبیت به گره های تکیه گاهی
۵-۸ بارهای وارده به سقف- دتایل های سقف و دیوار
۵-۹ نسبت دادن نواحی صلب
۵-۱۰ نسبت دادن ترک خوردگی به تیر و ستون
۵-۱۱ نسبت دادن اثر P- Delta
۵-۱۲كنترل جابه جایی طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران
۵-۱۳ انجام طراحی بتنی
۵-۱۴ -۱ طراحی میلگرد خمشی تیر
۵-۱۴-۲ طراحی میلگرد برشی تیر
۵-۱۵ طراحی ستون
۵-۱۶ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE
۵-۱۷ فرض اولیه برای مهندسانی كه ابعاد اولیه پی را مد نظر ندارند
۵-۱۸ ترسیم هندسه پی
۵-۱۹ معرفی پی
۵-۲۰ معرفی ترکیب بار جهت کنترل تنش خاک زیر پی
۵-۲۱ تعیین نوار های طراحی آرماتورها
۵-۲۲ آنالیز و کنترل ابعاد پی
۵-۲۳ طراحی میلگردها
۵-۲۴ کنترل برش منگنه ای

فصل ششم: پروژه ساختمان سه طبقه با اسکلت فلزی و قاب خمشی در جهت x و قاب ساده با بادبند در جهت Y با سقف تیرچه بلوک :

کتاب متن کامل قرارداد در طرح‌های عمرانی دولتی و غیردولتی

۶-۱ نقشه های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص پارکینگ ها
۶-۲ معرفی هندسه سازه با توجه به رعایت ضوابط شهرداری
۶-۳ معرفی خواص فولاد
۶-۴ معرفی مقطع توسط برنامه ترسیم
۶-۵ تعریف سقف تیرچه بلوك
۶-۶ بارگذاری استاتیکی زلزله
۶-۷ معرفی ترکیب بار
۶-۸ تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبی
۶-۹ بارهای وارده به سقف- دتایل های سقف و دیوار
۶-۱۰ نسبت دادن اثر P- Delta
۶-۱۱نسبت دادن تحلیل دینامیکی
۶-۱۲ اصلاح برش پایه تحلیل شبه دینامیکی زلزله
۶-۱۳-۱ انجام طراحی
۶-۱۳-۲ طراحی خودكار با لیست مقاطع
۶-۱۳-۳ طراحی بادبند ها طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
۶-۱۴ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE
۶-۱۵ فرض اولیه برای مهندسانی كه ابعاد اولیه پی را مد نظر ندارند
۶-۱۶ ترسیم هندسه پی
۶-۱۷ معرفی پی
۶-۱۸ معرفی ترکیب بار جهت کنترل تنش خاک زیر پی
۶-۱۹ ترسیم نوار های طراحی آرماتورها
۶-۲۰ آنالیز وکنترل ابعاد پی
۶-۲۱ طراحی میلگرد ها
۶-۲۲ کنترل برش منگنه ای

مشخصات کتاب

نویسنده محمدعلی فرشادفر
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۳۳۶
سال چاپ ۱۳۹۴
نوبت چاپ پنجم
شابک ۹۷۸۶۰۰۵۵۱۴۵۸۲
لوح فشرده ندارد