راهنمای نظارت در طرح‌ های عمرانی

برخی از ویژگی ها

در تهیه «راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی» سعی شده است- عمده موضوعات و مطالب مورد نیاز جامعه مهندسین در بخش نظارت و به طور اخص صنعت ساختمان آورده شود. آشنایی با فرآیند شكل گیری یك پروژه در قالب موافقتنامه طرحهای عمرانی و شرح فصول موافقتنامه و نیز كلیاتی از روال تنظیم مبالغ پیش بینی اولیه اعتبار یك پروژه- جهت آگاهی و به حداقل رساندن درصد خطاهای احتمالی كه عمدتاً تحت عنوان اصلاحیه موافقتنامه رفع می گردد- آورده شده است.

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.در تهیه «راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی» سعی شده است- عمده موضوعات و مطالب مورد نیاز جامعه مهندسین در بخش نظارت و به طور اخص صنعت ساختمان آورده شود. آشنایی با فرآیند شكل گیری یك پروژه در قالب موافقتنامه طرحهای عمرانی و شرح فصول موافقتنامه و نیز كلیاتی از روال تنظیم مبالغ پیش بینی اولیه اعتبار یك پروژه- جهت آگاهی و به حداقل رساندن درصد خطاهای احتمالی كه عمدتاً تحت عنوان اصلاحیه موافقتنامه رفع می گردد- آورده شده است. در ادامه اهم وظایف دستگاه نظارت- كارفرما- ناظرین مقیم در كارگاه و نحوه بررسی و ارایه صورت وضعیت كاركرد پیمانكاران و نیز كلیات و مثالهایی از مبحث ساختار شكست كار (WBS) در قراردادهای پیمان با نرخ متر مربع زیربنا جمع آوری و ارایه گردیده است. از دیگر ویژگیهای كتاب «راهنمای نظارت در طرح های عمرانی» مقدمه ای بر مباحث برنامه ریزی و كنترل پروژه و به خصوص آشنـایی با برنـامه زمانبندی CPM (مسیـر بحـرانی) می باشد. در ضمن به جهت دسترسی سهل و آسان مهندسین ناظر- متن كامل شرایط عمومی پیمان كه به طور فزاینده مورد رجوع در طرحهای عمرانی می باشد- در پایان این مجموعه ارایه شده است.

 

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی :

مقدمه

مفاهیم و اصطلاحات بودجه‌ریزی (كلید واژه‌ها) :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

بودجه
تعریف بودجه
بودجه عمومی دولت
اعتبارات جاری (هزینه‌ای)
اعتبارات عمرانی (تملك دارایی‌های سرمایه‌ای)
سایر منابع تأمین اعتبار
تنخواه‌گردان
۱- تنخواه‌گردان خزانه
۲- تنخواه‌گردان استان
۳- تنخواه‌گردان حسابداری
۴- تنخواه‌گردان پرداخت
تأمین اعتبار
درخواست وجه
تخصیص اعتبار
طرح‌های عمرانی و انواع آن
طرح انتفاعی
طرح غیرانتفاعی
طرح مطالعاتی
طرح‌های ملی و استانی
پروژه
قرارداد
اجرای كار به صورت پیمانی
اجرای كار به صورت امانی
یوزانس (Usance)
اعتبارات اسنادی
بیع متقابل
فایناس (تسهیلات مالی (Finace))
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
چگونگی برآورد اعتبارات در قالب پروژه‌ها و برآورد اعتبار طرح

نحوه تنظیم اعتبارات مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

الف) برآورد اولیه
ب) ضرایب متفرقه قابل اعمال به برآورد اولیه به منظور پیش‌بینی اعتبار طرح عمرانی

موافقتنامه در طرح‌های عمرانی چیست؟ :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

ـ دارایی‌های تولید شده (دارایی‌های ثابت)
فصل اول ـ ساختمان و مستحدثات
فصل دوم ـ ماشین‌آلات و تجهیزات
فصل سوم ـ سایر دارایی‌های ثابت
فصل چهارم ـ‌ تغییر در موجودی انبار
فصل پنجم ـ اقلام گران‌بها
فصل ششم ـ زمین
فصل هفتم ـ سایر دارایی‌های تولید نشده

شرح فصول طبقه‌بندی اقتصادی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

فصل اول ـ ساختمان و سایر مستحدثات
فصل دوم ـ ماشین‌آلات و تجهیزات
فصل سوم ـ سایر دارایی‌های ثابت
فصل چهارم ـ موجودی انبار
فصل پنجم ـ اقلام گران‌بها
فصل ششم ـ زمین
فصل هفتم ـ سایر دارایی‌های تولید نشده
نمونه موافقنامه طرح‌های عمرانی
نمونه برگ درخواست اعتبارات طرح‌های عمرانی
گردش كار اجرای طرح‌های عمرانی
وظایف كارفرما و دستگاه نظارت در قراردادهای پیمانكاری (برگرفته از پیمان و شرایط عمومی پیمان)
اختیارات و وظایف كارفرما در پیمان و شرایط عمومی پیمان
اختیارات و وظایف دستگاه نظارت در پیمان و شرایط عمومی پیمان

چگونگی تعیین پیشرفت فیزیكی پروژه‌ها و پیشرفت فیزیكی طرح :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

الف) پیشرفت فیزیكی پروژه
ب) پیشرفت فیزیكی طرح
تعریف یك شاخص
شرح وظایف مهندس ناظر مقیم
۱- تعریف ناظر مقیم
۲- آشنایی با مدارك پروژه
۳- آشنایی با محیط كار
۴- تعیین نقاط اصلی و تحویل كارگاه
۵- پیاده كردن نقشه‌ها
۶- گزارش وضعیت زمین محل اجرای پروژه
۷- دفتر كارگاه
۸- برنامه پیشرفت كار
۹- تهیه وسایل اندازه‌گیری
۱۰- اطلاع از مقررات و قوانین كار و بیمه‌های اجتماعی
۱۱- پرسنل پیمانكار
۱۲- صورت مجالس و دستور مراحل مختلف اجرای كار
۱۳- گزارشات كارگاه
۱۴- نمونه‌ها و آزمایشات
۱۵- ماشین‌آلات كارگاه
۱۶- تهیه صورت وضعیت‌های موقت
۱۷- دستمزد كارگران
۱۸- تعطیلی كارگاه
۱۹- گزارش پایان كار
۲۰- تحویل موقت
۲۱- تهیه صورت وضعیت قطعی
۲۲- خاتمه كار و پایان وظایف ناظر مقیم

دستورالعمل پرداخت صورت وضعیت‌های كاركرد در قراردادهای فهرست بهائی :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

نحوه و تدوین صورت وضعیت‌های كاركرد
جدول شمارة (۱)
جدول شمارة (۲)
جدول شمارة (۳)
جدول شمارة (۴)
جدول شمارة (۵)
شرح وظایف واحدهای دست‌اندركار در تهیه، بررسی و پرداخت صورت وضعیت‌های موقت
برنامه زمان‌بندی پرداخت صورت وضعیت‌های موقت
فرآیند اجرایی پرداخت صورت وضعیت‌ها در قراردادهای فهرست بهائی
نكات قابل توجه
مستندات و مدارك پیوست صورت وضعیت‌ها

دستورالعمل پرداخت صورت وضعیت‌های كاركرد در قراردادهای پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

جدول شمارة (۱)
جدول شمارة (۲)
جدول شمارة (۳)
جدول شمارة (۴)
ساختار شكست كار (Work Break down Structure) (WBS)
نمونة یك (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بخشنامه پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا)
نمونه‌ای از تفكیك عملیات اجرایی یك ساختمان (اسكلت فلزی)
نمونة دو (سازمان مسكن و شهرسازی)
ساختمان مسكونی (اسكلت فلزی)
نمونة سه (سازمان مسكن و شهرسازی)
ساختمان مسكونی (اسكلت بتنی)
نمونة چهار (سازمان مسكن و شهرسازی)
محوطه‌سازی خانه مسكونی
نمونة پنجم (سازمان مسكن و شهرسازی)
مراكز فرهنگی و هنری (اسكلت فلزی)
نمونة شش (سازمان مسكن و شهرسازی)
ساختمان اداری (اسكلت بتنی)
نمونة هفتم (اداره كل نوسازی مدارس)
ساختمان‌های فلزی
نمونه هشتم (اداره كل نوسازی مدارس)
(ساختمان بتنی)

اداره كل نوسازی و مدارس :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

جدول درصدبندی انجام تجهیز و برچیدن كارگاه (نسبت به كل قرارداد)
اداره كل نوسازی و مدارس
جدول درصد پیشرفت فیزیكی عملیات تأسیسات مكانیكی ساختمان اصلی
اداره کل نوسازی و مدارس
جدول درصد پیشرفت فیزیكی عملیات تأسیسات برقی ساختمان اصلی
اداره كل نوسازی مدارس
جدول درصد پیشرفت فیزیكی محوطه با رویه آسفالتی
تأسیسات مكانیكی محوطه
تأسیسات برقی محوطه
(اداره كل نوسازی مدارس)
جدول درصد پیشرفت فیزیكی دیوار و دورنما (متر طول)

شرح ضرائب قراردادی :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

۱- ضریب بالاسری
۱) هزینه بالاسری عمومی
۲) هزینه بالاسری كار
جدول آنالیز ضرائب بالاسری در دوران‌های مختلف
۲- ضریب منطقه‌ای
ضرایب منطقه‌ای استان تهران
۳- ضریب طبقات
۴- ضریب ارتفاع
۵- ضریب پیمان (ضریب پیشنهادی پیمانكار)
نمودار نحوه محاسبه ضریب افزایش و یا كاهش در مناقصه (پلوس و مینوس)
۶- ضریب تجهیز كارگاه
نحوه پرداخت

فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن كارگاه :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

نمودار نحوه محاسبه مبلغ برآورد هزینه اجرا و نحوه اعمال هزینه‌های تجهیز و برچیدن كارگاه
نمودار نحوه پرداخت هزینه‌های تجهیز و برچیدن كارگاه
نحوه محاسبه اضافه مبلغ تجهیز كارگاه در موارد كارهای اضافی (جدید)
نمودار مبلغ تجهیز كارگاه در موارد كارهای اضافی (جدید)
۷- ضریب تعدیل
الف) قراردادهای فهرست بهائی
ب) قراردادهای پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا
محاسبه D
۸- ضریب مابه‌التفاوت مصالح

كسورات :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

۱- صورت وضعیت قبلی
۲- تضمین حسن انجام كار
۳- پیش‌پرداخت
۴- كسور قانونی
نمودار دامنه شمول و نوع قرارداد حق بیمه تأمین اجتماعی
نمودار نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی
نمودار نحوه پرداخت حق بیمه و اخذ مفاصاحساب
آشنایی با برنامه‌ریزی و كنترل پروژه
تعریف پروژه
مدیریت پروژه
مسئولیت‌های مدیر پروژه
وظایف مدیر پروژه
برخی از مهم‌ترین آثار و نشانه‌های مدیریت ضعیف و بد در پروژه‌ را به شرح زیر می‌توان برشمرد
سیستم برنامه‌ریزی و كنترل پروژه چیست؟

انواع روش‌های زمان‌بندی و نمایش فعالیت یك پروژه :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

۱- روش نمودار میله‌ای (Bar chart)
۲- روش‌های تحلیل شبكه
ویژگی‌های روش‌های تحلیل شبكه (مسیر بحرانی، سی. پی. ام CPM)
آیا سی. پی. ام (C. P. M) مشكلات ما را حل می‌كند؟
مقدمه‌ای بر برنامه‌ زمان‌بندی پروژه (مسیر بحرانی CPM) در مدیریت پروژه
برخی مفاهیم كلی در مدیریت پروژه
مشخصه‌های روابط (Dependency Attributes)
نمودار پرت
مشخصات مسیر بحرانی
روش ریاضی
به مشكل عمومی پروژه‌ها یعنی زمان می‌پردازیم
شرایط عمومی پیمان

فصل اول ـ تعاریف و مفاهیم :

کتاب راهنمای نظارت در طرح‌های عمرانی

ماده ۱ـ پیمان
ماده ۲ـ موافقتنامه
ماده ۳ـ شرایط عمومی
ماده ۴ـ شرایط خصوصی
ماده ۵ـ برنامه زمانی اجرای كار
ماده ۶ـ كارفرما
ماده ۷ـ پیمانكار

ماده ۸ـ مدیر طرح
ماده ۹ـ مهندس مشاور، مهندس ناظر
ماده ۱۰ـ رئیس كارگاه
ماده ۱۱ـ پیمانكار جزء
ماده ۱۲ـ كار، كارگاه، تجهیز و برچیدن كارگاه
ماده ۱۳ـ مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای كار، ماشین‌آلات و ابزار، تأسیسات و ساختمانهای موقت، وسایل
ماده ۱۴ـ برآورد هزینه اجرای كار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط كاركرد فرضی ماهانه
ماده ۱۵ـ روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها

فصل دوم ـ تأییدات و تعهدات پیمانكار :

ماده ۱۶ـ تأییدات پیمانكار
ماده ۱۷ـ كاركنان
ماده ۱۸ـ مسئولیت حسن اجرای كار، برنامه كار، گزارش پیشرفت كار، هماهنگی با پیمانكاران دیگر، رئیس كارگاه
ماده ۱۹ـ كنترل نقاط نشانه‌، پیاده كردن نقشه‌ها، اندازه‌گیری‌ها
ماده ۲۰ـ تجهیز كارگاه، تدارك مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات
ماده ۲۱ـ حفاظت از كار و شخص ثالث، بیمه كار، مراقبت‌های لازم
ماده ۲۲ـ ترتیب گردش مدارك، نقشه‌ها و ابلاغ دستور كارها
ماده ۲۳ـ حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آن‌ها
ماده ۲۴ـ واگذاری، پیمانكاران جزء
ماده ۲۵ـ اجرای كار در شب
ماده ۲۶ـ آثار تاریخی و اشیای عتیقه
ماده ۲۷ـ اقامتگاه قانونی

فصل سوم ـ تعهدات و اختیارات كارفرما :

ماده ۲۸ـ تحویل كارگاه
ماده ۲۹ـ تغییر مقادیر كار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان
ماده ۳۰ـ تغییر مدت پیمان
ماده ۳۱ـ مدیریت اجرا
ماده ۳۲ـ نظارت بر اجرای كار
ماده ۳۳ـ مهندس ناظر

فصل چهارم ـ تضمین، پرداخت، تحویل كار :

ماده ۳۴ـ تضمین انجام تعهدات
ماده ۳۵ـ تضمین حسن انجام كار
ماده ۳۶ـ پیش پرداخت
ماده ۳۷ـ پرداخت‌ها
ماده ۳۸ـ پرداخت‌های ارزی
ماده ۳۹ـ تحویل موقت
ماده ۴۰ـ صورت وضعیت قطعی
ماده ۴۱ـ تحویل قطعی
ماده ۴۲ـ مسئولیت‌های دوره تضمین

فصل پنجم ـ حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف :

ماده ۴۳ـ بروز حوادث قهری
ماده ۴۴ـ ممنوعیت قانونی
ماده ۴۵ـ حقوق انحصاری ثبت شده
ماده ۴۶ـ موارد فسخ پیمان
ماده ۴۷ـ اقدامات فسخ پیمان
ماده ۴۸ـ خاتمه پیمان
ماده ۴۹ـ تعلیق
ماده ۵۰ـ هزینه تسریع كار، خسارت تأخیر كار
ماده ۵۱ـ صورتحساب نهایی
ماده ۵۲ـ تسویه حساب
ماده ۵۳‌ـ حل اختلاف
ماده ۵۴ـ قوانین و مقررات حاكم بر پیمان
قوانین و مقررات و شرح وظایف ناظرین حقیقی و حقوقی نظام مهندسی ساختمان ۲۷۶
نمایه

مشخصات کتاب

نویسنده محمدعلی فرشادفر
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۲۹۶
سال چاپ ۱۳۹۴
نوبت چاپ پنجم
شابک ۹۷۸۶۰۰۵۵۱۴۱۷۹
لوح فشرده ندارد