قوانین نوسازی و تملک

برخی از ویژگی ها

 فهرست مطالب کتاب قوانین نوسازی و تملک شامل:

قوانین مربوط به نوسازی و عمران شهری
قانون نوسازی و عمران شهری‌
آیین‌نامه حق مرغوبیت

و...
کتاب قوانین نوسازی و تملک

 کتاب قوانین نوسازی و تملک :

قوانین مربوط به نوسازی و عمران شهری
قانون نوسازی و عمران شهری‌
آیین‌نامه حق مرغوبیت
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به‌ شهرداری و نوسازی و عمران شهری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری‌
آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری‌
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری‌
آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌
قانون استفساریه ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری‌
نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری
موارد مربوط به قانون زمین شهری
موادی از قانون زمین شهری
قانون اصلاح قانون زمین شهری
تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی
موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
الحاق عبارتی به عنوان تبصره ۸ به ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌ شهری
تصویب‌نامه راجع به ‌شمول تسهیلات تبصره ۶ ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون …
توضیح در خصوص رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند ۵ ماده ۳۶ …
موارد مربوط به قانون اراضی شهری
قانون اراضی شهری

 کتاب قوانین نوسازی و تملک :

قوانین مربوط به نوسازی و عمران شهری
قانون نوسازی و عمران شهری‌
آیین‌نامه حق مرغوبیت
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به‌ شهرداری و نوسازی و عمران شهری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری‌
آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری‌
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری‌
آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌
قانون استفساریه ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری‌
نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری
موارد مربوط به قانون زمین شهری
موادی از قانون زمین شهری
قانون اصلاح قانون زمین شهری
تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسكن و شهرسازی
موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
الحاق عبارتی به عنوان تبصره ۸ به ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌ شهری
تصویب‌نامه راجع به ‌شمول تسهیلات تبصره ۶ ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون …
توضیح در خصوص رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند ۵ ماده ۳۶ …
موارد مربوط به قانون اراضی شهری
قانون اراضی شهری

اصلاحیه قانون اراضی شهری‌ :

تفسیر قانونی تبصره ۲ ماده ۱۰ و مواد ۱۴ و ۱۵ قانون اراضی شهری‌
قانون تفسیر مواد ۹ و ۱۲ قانون اراضی شهری
قوانین مربوط به تملک
لایحة قانونی نحوة خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی‌…
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها
ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین‌ وضعیت املاك واقع…
قانون نحوه تقویم ابنیه‌، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها
ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها
ضوابط تأمین فضای سبز كنار اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها و معابر درجه ۱ و ۲
ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۹ شورای‌عالی شهرسازی توسط دیوان…
قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و كیفیت عمران آن‌
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
قانون تعیین تكلیف اراضی واگذاری‌ دولت و نهادها
قانون تفسیر قانون تعیین تكلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
لایحه قانونی راجع به جلوگیری ‌از تصرف‌ و تملك ‌اراضی‌ متعلق ‌به ‌دولت‌
آیین‌نامه قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و كیفیت عمران آن‌
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی

مشخصات کتاب

نویسنده محمد عظیمی آقداش
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۸۸
سال چاپ ۱۳۹۵
نوبت چاپ دوم
شابک ۹۷۸۶۰۰۶۲۵۷۹۹۰
لوح فشرده ندارد