دستیار ناظر برق ساختمان

برخی از ویژگی ها

کتاب حاضر دستاورد یک دهه مطالعات پژوهشی و تحقیقات علمی و گردآوری کلیه مطالب آموزشی ارائه شده به طراحان، ناظرین، دانشجویان برق و کارگران در زمینه تاسیسات ساختمان است. یکی از اساسی‌ترین اهداف این اثر، ارتفاء دیدگاه نظارت در صنعت ساختمان است. این کتاب برای دانشجویان و ناظران برق، عمران و معماری و مجریان ساختمان توصیه می‌شود.

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.  • تصاویر اجرای تأسیسات الکتریکی به صورت استاندارد وغیر استاندارد
  • مبتنی به روند نظارت برق سازمان نظام مهندسی گروه الف و ب
  • مبتنی براستاندارد شایستگی برق سازمان آموزش فنی و حرفه ای
  • حاوی چک لیست های مرحله ای، مناسب باهر مرحله از بازدید

کتاب حاضر دستاورد یک دهه مطالعات پژوهشی و تحقیقات علمی و گردآوری کلیه مطالب آموزشی ارائه شده به طراحان، ناظرین، دانشجویان برق و کارگران در زمینه تأسیسات ساختمان است. یکی از اساسی ترین اهداف این اثر، ارتقاء دیدگاه نظارت در صنعت ساختمان است. این کتاب برای دانشجویان و ناظران برق، عمران و معماری و مجریان ساختمان توصیه می شود.

فهرست مطالب کتاب دستیار ناظر برق ساختمان : 

فهرست اشکال
فهرست جداول

 

فصل اول: مراحل نظارت و ارزیابی طرح تأسیسات الکتریکی

۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعهد نظارت ساختمان
۱-۲-۱- پیش از عقد قرارداد نظارت
۱-۲-۲- زمان عقد قرارداد
۱-۲-۳- پس از تعهد نظارت
۱-۲-۳-۱- ممهور بودن تمام صفحات نقشه تأسیسات الکتریکی ساختمان به مهر طراح، مهر دفتر، مهر نظام مهندسی و شماره ثبت
۱-۲-۳-۲- آگاهی از فرم‌های عملیات اجرایی ساختمان
۱-۲-۳-۳- اطلاعات کامل از انواع نقشه‌های برق و رایزر دیاگرامها
۱-۲-۳-۴- نحوه محاسبات طراحی تأسیسات الکتریکی، اطلاعات مورد نیاز در مورد نقشه‌های تأسیسات مکانیک، عمران و معماری، اطلاعات ایمنی کارگاه ساختمانی (مبحث۱۲)
۱-۲-۳-۵- اطلاعات کامل از استانداردهای برق، ایمنی و آتش‌نشانی

۱-۲-۳-۶- آشنایی با شرایط پیمان
۱-۲-۳-۶-۱- آشنایی با شرایط عمومی پیمان
۱-۲-۳-۶-۲- آشنایی با شرایط خصوصی پیمان
۱-۲-۳-۷- اطلاعات کامل از مجوزهای پروانه و شرایط مندرج در آن
۱-۲-۳-۷-۱- شناسنامه فنی و ملكی
۱-۲-۳-۷-۲- پروانه ساختمان
۱-۲-۳-۸- اطلاع از برنامه زمانبندی عملیات اجرایی ساختمان
۱-۲-۳-۹- آشنایی با تجهیزات بهروز بازار و استاندارد بودن آن
۱-۲-۳-۱۰- آشنایی با بیمه مهندسی
۱-۳- نقشه‌خوانی طرح معماری و تأسیسات الکتریکی ساختمان
۱-۳-۱- نقشه‌خوانی معماری
۱-۳-۲- آشنایی با مدارهای الکتریکی مورد نیاز در سیم‌کشی ساختمان
۱-۳-۳- انواع پلان‌های برق
۱-۳-۳-۱- مشخصات ساختمان و مالک
۱-۳-۳-۲- فهرست صفحات و نقشهها
۱-۳-۳-۳- توضیحات عمومی نقشه

۱-۳-۳-۴- شمای فنی تمام المان‌های به كار رفته در نقشه
۱-۳-۳-۵- همبندی (توضیحات)
۱-۳-۳-۶- پلان همبندی فونداسیون و ستون
۱-۳-۳-۷- نقشه سیستم اتصال زمین
۱-۳-۳-۸- شمای کلی چاه آسانسور و چاهک به همراه تابلو برق آسانسور
۱-۳-۳-۹- پلان روشنایی
۱-۳-۳-۱۰- پلان پریز برق
۱-۳-۳-۱۱- پلان پریز تلفن و آنتن
۱-۳-۳-۱۲- پلان آیفون و زنگ اخبار
۱-۳-۳-۱۳- رایزر دیاگرام تلفن، آنتن مرکزی و آیفون
۱-۳-۳-۱۴- تابلوهای واحد، تابلوی مشاعات و تابلوی اصلی برق
۱-۳-۳-۱۵- رایزر دیاگرام تابلوهای توزیع برق
۱-۳-۳-۱۵- پلان داکت برق

فصل دوم: نظارت بر رعایت ضوابط ایمنی برق ساختمان

۲-۱- مقدمه

۲-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان – تعاریف کاربردی
۲-۲-۱- عناوین فنی و تخصصی مربوط به بخش توزیع برق
۲-۲-۲- شناخت شبکههای تأمین برق در سطوح مختلف ولتاژ
۲-۲-۲-۱- شبکه‌های فشارقوی عمومی
۲-۲-۲-۲- شبکه‌های فشارضعیف عمومی
۲-۲-۳- دستهبندی شبکههای توزیع برق به طور خاص
۲-۲-۴- انواع انشعاب‌های برق
۲-۲-۵- شرایط واگذاری انشعاب و محل نصب وسایل اندازهگیری

۲-۲-۵-۱- تغذیه مشترک
۲-۲-۵-۱-۱- تغذیه مشترک با کابل سرویس هوایی
۲-۲-۵-۱-۲- تغذیه مشترک از جعبه انشعاب
۲-۳- حریم مجاز در تأسیسات توزیع برق
۲-۳-۱- حریم خطوط هوایی و زمینی انتقال و توزیع نیروی برق(دستورالعمل جدید)
۲-۴- نحوه برقرسانی به کارگاه ساختمانی
۲-۴-۱- کنتور برق موقت
۲-۴-۱-۱- جعبه کنتور موقت برق

۲-۴-۱-۲- مکان نصب کنتور موقت
۲-۴-۱-۳- انشعاب برق موقت به مصرفکننده
۲-۴-۱-۳-۱- انشعاب برق زمینی
۲-۴-۱-۳-۲- انشعاب برق هوایی
۲-۴-۱-۴- کابل کنتور برق موقت
۲-۴-۱-۴-۱- مشخصات کابل ورودی تابلو برق موقت
۲-۴-۱-۴-۲- مشخصات کابل خروجی تابلو کنتور برق موقت
۲-۴-۲- انشعاب‌های غیر مجاز
۲-۵- تابلو برق موقت کارگاه ساختمانی
۲-۶- اجرای سیستم اتصال زمین موقت
۲-۷- چک لیست ایمنی ساخت

 فصل سوم: نظارت بر اجرای همبندی :

۳-۱- مقدمه
۳-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان – تعاریف و مفاهیم سازه‌ها
۳-۲-۱- اسکلت ساختمانها
۳-۲-۲- سازه
۳-۲-۳- فونداسیون
۳-۲-۳-۱- پی‌ سطحی
۳-۲-۳-۱-۱- پی منفرد
۳-۲-۳-۱-۲- پی نواری
۳-۲-۳-۱-۳-پی گسترده یا صفحه‌ای
۳-۲-۳-۲ پى عمیق(شمع)
۳-۲-۴- بتن‌آرمه یا بتن مسلح

۳-۲-۵- تیرچه
۳-۲-۶- انواع سقف
۳-۲-۶-۱- بلوک و فوم (بلوک پلی‌استایرن)
۳-۲-۶-۲- سقف دال
۳-۲-۷- انواع دیوارها
۳-۲-۷-۱- دیوار برشى
۳-۲-۷-۲- دیوار حائل
۳-۲-۷-۳- دیوار باربر
۳-۲-۷-۴- دیوارهاى غیر باربر

۳-۲-۸- میلگرد سازه
۳-۳- مفاهیم جوشکاری
۳-۳-۱- جوشکاری فولادهای ساده کربنی
۳-۳-۲- انواع جوشکاری
۳-۳-۲-۱- جوشکاری سربه‌سر
۳-۳-۲-۲- جوشکاری رویهم
۳-۳-۲-۳- جوشکاری حرارتی (جوش ترمیت، جوش احتراقی، جوش اگزوترمیک)
۳-۴- مفاهیم همبندی اصلی و اضافی

۳-۴-۱- همبندی الکتریکی
۳-۴-۲- هادی برقدار
۳-۴-۳- هادی بیگانه
۳-۴-۴- الکترود زمین
۳-۴-۵- هادی زمین یا هادی اتصال زمین
۳-۴-۶- همبندی اصلی
۳-۴-۷- همبندی اضافی
۳-۵- لزوم اجرای همبندی از دید مقررات ملی ساختمان
۳-۶- همبندی و سیستم اتصال زمین
۳-۷- دستورالعمل اجرای همبندی
۳-۷-۱- اجرای همبندی در ساختمانهای بتنآرمه و فلزی
۳-۷-۱-۱- انتخاب نوع و سایز میلگرد همبندی
۳-۷-۱-۲- سطح مقطع هادی همبندی اصلی
۳-۷-۱-۳- ترسیم نقشه های همبندی
۳-۷-۱-۴- تشکیل شبکه همبند
۳-۷-۱-۵- نحوه اتصال میلگرد همبندی به سازه اصلی
۳-۷-۱-۶- نحوه اتصال قطعات میلگرد همبندی به همدیگر با استفاده از جوش

۳-۷-۱-۷- نحوه اتصال قطعات همبندی به همدیگر با استفاده از بست و کلمپ
۳-۷-۱-۸- همبندی در سازه‌های اسکلت فلزی
۳-۷-۱-۹- قطعه اتصال
۳-۷-۱-۱۰- پلان همبندی فونداسیون و ستون
۳-۷-۱-۱۱- مکان نصب پلیت همبندی
۳-۷-۲- نحوه اجرای همبندی اصلی بتن مگر
۳-۷-۳- نحوه اجرای همبندی اصلی فونداسیون یکپارچه
۳-۷-۴- اشکلات و نحوه برطرف کردن همبندی غیر صحیح اجرا شده
۳-۷-۵- نحوه اجرای همبندی اضافی
۳-۷-۵-۱- سطح مقطع هادیهای همبندی اضافی
۳-۷-۵-۲- نحوه انتخاب تسمه همبندی کمکی
۳-۷-۵-۳- اتصال همبندی اضافی به لوله های آب و گاز
۳-۷-۶- اجرای سیستم اتصال زمین در موارد خاص قبل از اجرای همبندی
۳-۷-۷- تست همبندی
۳-۸- لولهکشی در بتن
۳-۹- گزارش مرحله فونداسیون و همبندی

فصل چهارم: نظارت بر نصب قوطی‌ها، زانوها، لوله‌ها و داکت‌های برق ساختمان :

۴-۱- مقدمه
۴-۲ کتاب دستیار ناظر برق ساختمان – مشخصات انواع لولههای برق
۴-۲-۱- لوله‌های توکار
۴-۲-۱-۱- لوله پلاستیکی سخت PVC(پلیکا)
۴-۲-۱-۱-۱- کاربرد لوله‌های PVC
۴-۲-۱-۱-۲- بررسی استاندارد بودن لوله

۴-۲-۱-۲- لوله‌های UPVC
۴-۲-۱-۳- لوله خرطومی پلاستیکی
۴-۲-۱-۳-۱- روشهای شناسایی استاندارد بودن لوله‌‌ی خرطومی
۴-۲-۲- لوله‌های روکار
۴-۲-۲-۱- لوله‌های فولادی
۴-۲-۲-۲- لولههای خرطومی فلزی (فلکسی)
۴-۲-۲-۳- ترانکینگ

مشخصات کتاب

نویسنده رابعه عرفان‌منش
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۳۸۸
سال چاپ ۱۳۹۵
نوبت چاپ چهارم
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۳۳۵۰
لوح فشرده ندارد