طراحی سازه های موقت

برخی از ویژگی ها

داربست ها، پایه های موقت، سیستم های نگهداره گودبرداری، پل های موقت و…

کتاب طراحی سازه های موقت، اولین کتابی که در زمینه اصول، و مفاهیم مربوط به سازه های موقت نظیر: داربست ها، تیرک های حایل، مهارهای دوخت به پشت، پایه های موقت و… نوشته شده است. در این کتاب به مطالب زیر پرداخته شده است:
1) اصول ایمنی داربست های موقت و معلق، انواع داربست ها، اجزای تشکیل دهنده ه داربست ها، اجزای تشکیل دهنده داربست و ارایه مثال های طراحی داربست ها

 

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.داربست ها، پایه های موقت، سیستم های نگهداره گودبرداری، پل های موقت و…

کتاب طراحی سازه های موقت، اولین کتابی که در زمینه اصول، و مفاهیم مربوط به سازه های موقت نظیر: داربست ها، تیرک های حایل، مهارهای دوخت به پشت، پایه های موقت و… نوشته شده است. در این کتاب به مطالب زیر پرداخته شده است:
1) اصول ایمنی داربست های موقت و معلق، انواع داربست ها، اجزای تشکیل دهنده ه داربست ها، اجزای تشکیل دهنده داربست و ارایه مثال های طراحی داربست ها.
2) تشریح اواع سیستم های نگهدارنده گودبرداری، انواع تیرها و شمع ها، مهارهای کششی، طراحی تیرک های حایل و قطعات چوبی و فلزی مربوط به تخته پوش ها.
3) بیان اصول سپرکوبی، مصالح و تجهیزات مورد نیاز در سپرکوبی، تشریح مثال های طراحی برای سپرکوبی.
4) تشریح خصوصیات مصالح بتنی، نحوه محاسبه نیروهای وارد بر قالب بندی و پایه های موقت در اثر فشارهای ناشی از بتن و بتن ریزی.
5) بیان موارد کلی طراحی قالب بندی، طراحی مهار کششی مورد استفاده در قالب بندی، طراحی قالب بندی بر اساس پارامترهای برش، خیز و خمش، و استفاده از چارت های طراحی آماده برای طراحی قالب بندی.
6) تشریح انواع و درجه ریسک پذیری در استفاده از پایه های موقت، فرآیندهای طراحی و نحوه توزیع بار در پایه های موقت، نحوه استفاده از چارت های آماده طراحی برای پایه های موقت.
7) تشریخ انواع سیستم های مهاری موقت شامل: کابل های مهاری، لوله های مهاری، نحوه مهارسازی کابل های مهاری با مهارهای بتنی، و طراحی مهارهای کششی کابلی با مثال های متنوع.
8) بیان جزییات و تجهیزات مربوط به پل های موقت، نحوه بارگذاری پل های موقت، طراحی جزییات پل های موقت شامل تیرهای زیرسری و شاه تیرها، مهارهای جانبی تیرها، و طراحی عرشه پل موقت از مصالح چوبی و صفحات بتنی آماده.

 کتاب طراحی سازه‌های موقت :

پیشگفتار

فصل اول / طراحی داربست :

۱-۱نظام نامه
۲-۱انواع داربست
۳-۱بارگذاري داربست
۴-۱ضریب ایمنی داربست
۵-۱اجزاي تشکیل‌دهنده داربست
۱-۵-۱صفحه پوش
۲-۵-۱تیرهاي عرضی (تکیه‌گاه‌هاي جانبی)
۳-۵-۱تیرهاي طولی (میله‌هاي طولی داربست)
۴-۵-۱پایه‌هاي داربست
) OSHA 5-5-1موسسه ایمنی و بهداشت فردي(
۶-۱طراحی داربست
۱-۶-۱تامین ایمنی سازه داربست
۲-۶-۱داربست معلق (آویزان)

 فصل دوم / تیرك حائل (وادار)، صفحات چوبی و مهار کششی دوخت به پشت :

۱-۲تشریح سیستم‌هاي نگهدارنده گود و واحدهاي اندازه‌گیري آنها
۱-۱-۲تیرها و شمعها
۲-۱-۲صفحه‌گذاري
۳-۱-۲مهارهاي کششی
۲-۲مصالح مورد استفاده
AISC فولاد۱-۲-۲
۲-۲-۲قطعات چوبی و مشخصات طراحی آیین‌نامه NDSبراي سازه‌هاي چوبی
۳-۲-۲صفحات چوبی
۴-۲-۲طراحی تیرك حائل (تیر پایه)

فصل سوم / سپرکوبی و مهارهای جانبی :

۱-۳اصول سپرکوبی
۱-۱-۳مصالح مورد استفاده در سیستم سپر کوبی
۲-۱-۳تشریح سیستم سپر کوبی و واحدهاي اندازه گیري صفحات سپر کوبی
۳-۱-۳تجهیزات و وسایل نصب سپرهاي فولادي

فصل چهارم / محاسبه نیروها و فشار وارد بر قالب بندي و پایه هاي موقت :

۱-۴خصوصیات مصالح
۱-۱-۴وزن واحد مصالح
۲-۱-۴نیروهاي ناشی از بتنریزي

فصل پنجم / طراحی قالب بندي بتن :

۱-۵موارد کلی براي طراحی قالب
۱-۱-۵خصوصیات بتن
۲-۵طراحی قالب‌بندي
۱-۲-۵طراحی بر اساس خمش، برش و خیز (تغییر مکان)
۲-۲-۵مثال‌هاي طراحی قالب براي انواع چوب‌ها همراه با مهارهاي فشاري و مغزي
۳-۲-۵چارت‌ها (نمودارهاي) طراحی قالب‌بندي
۴-۲-۵تخمین هزینه قالب‌بندي بتن
۳-۵نتیجه‌گیري

فصل ششم / طراحی پایه‌هاي موقت :

۱-۶خطر ریسک مربوط به پایه‌هاي موقت
۱-۱-۶حوادث در پایه‌هاي موقت
۲-۱-۶فرآیند بازنگري سیستم پایه‌هاي موقت
۳-۱-۶معیارهاي طراحی سیستم پایه‌هاي موقت
۴-۱-۶نحوه توزیع بار در طراحی سیستم پایه‌هاي موقت
۵-۱-۶طراحی سیستم پایه‌هاي موقت با استفاده از نمودارهاي (چارتها) طراحی قالب‌بندي
۶-۱-۶پروژه‌هاي پل
۲-۷مهاربندي قالب‌ها با استفاده از لوله‌هاي فولادي و بلوك‌هاي بتنی مهاري (وزنه مهاري بتنی)
۱-۲-۷کاربرد نیروي اصطکاك در زندگی
۳-۷مهارهاي میل‌هاي مورد استفاده در پروژه بزرگراه‌ها
۴-۷روش مهار متناوب (یک درمیان)

فصل هشتم / طراحی پل موقت و تجهیزات مربوط به آن :

۱-۸ترکیب اصلی یک پل موقت استاندارد
۱-۱-۸فونداسیون یا شمع شمع لول‌هاي، شمع با مقطع فولادي ، H Pشمع مقاطع Wو شمع‌هاي کامپوزیتی پل موقت
۲-۱-۸تیرهاي پوششی یا تیرهاي حمال (تیرهاي بال پهن به همراه سخت‌کننده)
۳-۱-۸مهاربندي تیرهاي زیر سري یا شاه تیرها از نوع تیرآهن بال پهن
۴-۱-۸مهاربندي جانبی
۵-۱-۸محاسبات مورد نیاز مهاربندي جانبی جهت جلوگیري از کمانش بال
۵-۱-۸اجراي عرشه چوبی یا بتن پیش ساخته جهت عبور جرثقیل خرپایی یا کامیون ضریب ضربه
۶-۱-۸عوامل محیطی در طراحی پل موقت
۷-۱-۸طراحی تیرهاي زیر سري (طولی)پیوست ها
پیوست شماره :۱مقاطع فولادي مربوط به تیرها براساس AISC
پیوست شماره :۲لوله هاي فولاد
پیوست شماره :۳پروفیلهاي Hشکل بــراســـاس AISC
پیوست شماره :۴مقادیر تنش مجاز کمانشی
پیوست شماره :۵سپرهاي فولادي
پیوست شماره :۶مشخصات الوارهاي چوبی
پیوست شماره :۷چارتهاي طراحی قالب‌بندي Williams

مشخصات کتاب

نویسنده بهمن سبحانی
ناشر انتشارات نوآور
تعداد صفحات 328
سال چاپ 1394
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 9786001682476
لوح فشرده ندارد
web site hit counter