طراحی لرزه‌ای اتصالات گیردار از پیش تأیید شده ساختمان‌های فولادی

برخی از ویژگی ها

در مجموعه حاضر جزئیات و مراحل طراحی اتصالات گیردار از پیش تایید شده تیر به ستون در قاب های خمشی فولادی ویژه، متوسط و معمولی مطابق ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (1392) و بر مبنای 10-360 AISC  ، 10-341 ANSI/AISC ،  10-358 ANSI/AISC و 05-358 AISC-ANSI-1 Supplement Noو 10-07 ASCE  ارائه شده است.
در مجموعه حاضر جزئیات و مراحل طراحی اتصالات گیردار از پیش تایید شده تیر به ستون در قاب های خمشی فولادی ویژه، متوسط و معمولی مطابق ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (1392) و بر مبنای 10-360 AISC  ، 10-341 ANSI/AISC ،  10-358 ANSI/AISC و 05-358 AISC-ANSI-1 Supplement Noو 10-07 ASCE  ارائه شده است.

مطالب ارائه شده شامل ضوابط طراحی  و مثال های کاربردی بر اساس دو روش تنش مجاز (ASD) و ضریب بار و مقاومت (LRFD) می‌باشد.

ارائه گام به گام ضوابط و تشریح جزئیات طراحی با مثال‌های کاربردی باعث گسترش کاربرد این نوع اتصالات در کشور خواهد گردید.

این کتاب برای تدریس، کاربرد در طراحی اتصالات ساختمان‌ها و امور تحقیقاتی – پژوهشی قابل استفاده است.

کتاب طراحی لرزه‌ای اتصالات گیردارمطابق ویرایش جدید مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

فهرست مطالب کتاب طراحی لرزه‌ای اتصالات گیرداراز پیش تأیید شده ساختمان‌های فولادی

فصل اول: طراحی اتصالات قاب‌های خمشی – کتاب طراحی لرزه‌ای اتصالات گیردار 

۱-۱- تحلیل و طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی

۱-۲- طراحی لرزه‌ای اتصالات تیر به ستون در قاب‌های خمشی

۱-۲-۱- انتخاب سیستم‌ قاب خمشی (ویژه، متوسط یا معمولی)

۱-۲-۲- انتخاب روش مناسب انتقال موقعیت مفصل پلاستیك از بر ستون

۱-۲-۳- طراحی لرزه‌ای اتصالات قاب‌های خمشی ویژه

۱-۲-۳-۱- مهاربندی جانبی تیرها

۱-۲-۳-۲- طراحی اتصالات تیر به ستون

۱-۲-۳-۳- مهاربندی جانبی اتصال تیر به ستون

۱-۲-۳-۳-۱- اتصالات با مهاربندی

۱-۲-۳-۳-۲- اتصالات بدون مهاربندی

۱-۲-۳-۴- تیر ضعیف – ستون قوی

۱-۲-۳-۵- طراحی برای برش

۱-۲-۳-۵-۱- چشمه اتصال

برش در چشمه اتصال

۱-۲-۳-۵-۲- مقاومت برشی طراحی

۱-۲-۳-۵-۳- ضخامت چشمه اتصال

۱-۲-۳-۵-۴- ورق‌های پیوستگی

ضخامت ورق‌های پیوستگی

جوشکاری ورق‌‌های پیوستگی

۱-۲-۳-۵-۵- تعبیه ورق تقویتی جان (ورق مضاعف) و یا سخت‎كننده قطری

ورق‌های مضاعف متصل به جان ستون

ورق‌های مضاعف فاصله‌دار

ورق‌های مضاعف با ورق‌های پیوستگی

ورق‌های مضاعف بدون ورق‌های پیوستگی

۱-۲-۳-۵-۶- جوش‌های بحرانی

۱-۲-۳-۶- اتصالات قاب‌های خمشی متوسط

۱-۲-۳-۶-۱- مهاربندی جانبی تیرها

۱-۲-۳-۶-۲- الزامات اتصالات تیر به ستون

۱-۲-۳-۶-۳- محدودیت‌های اتصال

۱-۲-۳-۶-۴- طراحی برای برش

۱-۲-۳-۶-۵- چشمه اتصال

۱-۲-۳-۶-۶- ورق‌های پیوستگی

۱-۲-۳-۷- اتصالات قاب‌های خمشی معمولی

۱-۲-۳-۷-۱- جوش‌های بحرانی

۱-۲-۳-۷-۲- انواع اتصالات خمشی تیر به ستون

اتصالات گیردار خمشی

اتصالات نیمه گیردار خمشی

۱-۲-۴- الزامات ویژه بال‌ها و جان مقاطع اعضای اتصالات تیر به ستون تحت اثر بارهای متمرکز در قاب‌های خمشی

خمش موضعی بال در مقابل نیروی متمرکز کششی

تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری

لهیدگی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری

کمانش جانبی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری

کمانش فشاری جان در مقابل یک جفت نیروی متمرکز متقابل فشاری

برش در چشمه اتصال

تأمین الزامات تکمیلی برای سخت‌کننده‌ها تحت اثر بارهای متمرکز

تأمین الزامات تکمیلی برای ورق‌های تقویتی جان (ورق مضاعف) تحت اثر بارهای متمرکز

تأمین الزامات تکمیلی برای پایداری ورق‌های چشمه اتصال

۱-۳- الزامات لرزه‌ای اتصالات وصله ستون‌ها و تیرها در قاب‌های خمشی ویژه و متوسط

۱-۳-۱- وصله ستون‌ها

۱-۳-۲- وصله تیرها

۱-۴- الزامات لرزه‌ای اتصالات کف ستون‌ها

 فصل دوم: طراحی اتصالات تیر به ستون- کتاب طراحی لرزه‌ای اتصالات گیردار 

۲-۱- اتصالات تیر به ستون در قاب‌های خمشی

۲-۲- مشخصات مصالح اتصالات تیر به ستون

۲-۲-۱- مقاطع نورد شده

۲-۲-۲- مقاطع ساخته‌شده از ورق

۲-۲-۲-۱- ستون‌های H شکل

۲-۲-۲-۲- ستون‌های جعبه‌ای شکل بال پهن

۲-۲-۲-۳- ستون‌های با مقطع سپری و نورد شده

۲-۲-۳- انواع اتصالات خمشی گیردار از پیش تایید شده تیر به ستون

۲-۲-۳-۱- ویژگی‌ها و مشخصات اتصالات خمشی گیردار از پیش تایید شده

۲-۲-۳-۱-۱- ضرایب مقاومت

۲-۲-۳-۱-۲- ناحیه حفاظت شده

۲-۲-۳-۲-۳- ورق‌های پرکننده انگشتی

۲-۲-۳-۲- اتصال گیردار پیچی تیر به ستون از طریق ورق روسری و زیرسری (BFP)

۲-۲-۳-۲-۱- ضوابط و محدودیت‌های اتصال BFP

۲-۲-۳-۲-۲- محدودیت‌های اتصالات تیر به ستون

۲-۲-۳-۲-۳- جزئیات اتصالات

مشخصات مصالح ورق‌ها

جوش ورق بال تیر

اتصالات ورق برشی جان تیر

پیچ‌های اتصالات

۲-۲-۳-۲-۴- مراحل طراحی اتصالات BFP

۲-۲-۳-۳- اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)

۲-۲-۳-۳-۱- محدودیت‌ها و الزامات اتصال RBS

۲-۲-۳-۳-۲- محدودیت‌های اتصالات تیر- ستون

۲-۲-۳-۳-۳- ضوابط جوش اتصالات بین بال تیر و ستون

۲-۲-۳-۳-۴- ضوابط اتصال جان تیر به بال ستون

۲-۲-۳-۳-۵- مراحل طراحی

۲-۲-۳-۴- اتصال گیردار تیر به ستون از طریق ورق انتهایی با سخت‌کننده (BUEEP) و بدون سخت‌کننده (BSEEP) (اتصالات فلنجی تیر به ستون)

ضوابط و محدودیت‌های اتصال

ضوابط اتصالات تیر- ستون

ورق‌های پیوستگی

جزئیات اتصالات پیچ‌ها

جزئیات اتصالات جوشی

مراحل طراحی

الف) طراحی پیچ‌ها و ورق‌های انتهایی

۲-۲-۳-۵- اتصال گیردار مستقیم تقویت نشده جوشی (WUF-W)

۲-۲-۳-۵-۱- ضوابط و محدودیت‌های اتصال

۲-۲-۳-۵-۲- محدودیت‌های اتصالات تیر به ستون

۲-۲-۳-۵-۳- جزئیات اتصالات

۲-۲-۳-۵-۴- محدودیت‌های اتصال تیر به ستون

۲-۲-۳-۵-۵- مراحل طراحی

۲-۲-۳-۶- اتصال گیردار جوشی تیر از طریق ورق‌های روسری و زیرسری (WFP)

۲-۲-۳-۶-۱- ضوابط و محدودیت‌های اتصال WFP

۲-۲-۳-۶-۲- محدودیت‌های اتصالات تیر به ستون

۲-۲-۳-۶-۳- جزئیات اتصالات

مشخصات مصالح ورق‌ها

ورق بال تیر

اتصالات ورق برشی جان تیر

۲-۲-۳-۶-۴- مراحل طراحی اتصالات WFP

 فصل سوم: مثال‌های طراحی اتصالات تیر به ستون

مشخصات کتاب

نویسنده سمیه قیصری
ناشر انتشارات نوآور
تعداد صفحات 168
سال چاپ 1396
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 9786001682988
لوح فشرده ندارد