کتاب طراحی سازه‌های فولادی در برابر انفجار

برخی از ویژگی ها

فهرست مطالب کتاب طراحی سازه‌های فولادی در برابر انفجارشامل:

فصل دوم / بارهای انفجار

فصل سوم / معیارهای طراحی برای ساختمان‌ها

فصل چهارم / پاسخ سازه به بارهای انفجار

و...

 

موجود
قابل پرداخت :
29,000
تومانفهرست مطالب کتاب طراحی سازه‌های فولادی در برابر انفجار

پیشگفتار

فصل اول / مقدمه

۱-۱. تاریخچه سوانح

۱-۱-۱. سوانح انفجار

۱-۱-۲. سوانح خرابی پیش رونده

۱-۲. ویژگی‌های اثرات انفجار

۱-۳. مقایسه اثر انفجار و اثر لرزه‌ای بر سازه

فصل دوم / بارهای انفجار

مقدمه

۲-۱. پارامترهای انفجار

۲-۲. سناریوهای تهدید مواد منفجره

۲-۳. پدیده انفجار

۲-۳-۱. پارامترهای کلیدی

۲-۴. تخمین بار انفجار

۲-۴-۱. روابط تجربی

۲-۴-۲. بارهای خارجی

۲-۴-۳. بارهای داخلی

۲-۴-۴. روش‌های تحلیلی

۲-۵. بارهای وارد بر سازه

۲-۵-۱. شکل‌های بار معادل

۲-۵-۲. بارهای پسا

۲-۵-۳. بارهای سطحی بازتاب نشده

۲-۵-۴. حفاظت و بازتاب

۲-۵-۵. بارهای جانبی خالص

۲-۵-۶. فاز منفی

۲-۵-۷. بارهای داخلی ناشی از نفوذ

۲-۶. منابع معتبر برای تخمین بار انفجار

۲-۷. مثال طراحی

فصل سوم / معیارهای طراحی برای ساختمان‌ها

۳-۱. روش‌های ارزیابی تهدید

۳-۱-۱. گزارش DOJ

۳-۱-۲. معیارهای ایمنی GSA

۳-۱-۳. معیارهای طراحی ایمنی ISC

۳-۱-۴. معیارهای تاسیسات متحد

۳-۱-۵. معیارهای وزارت امور خارجه آمریکا

۳-۱-۶. معیارهای اضافی

۳-۲. اجرای خوب

۳-۲-۱. ملاحظات خارجی

۳-۲-۲. ملاحظات داخلی

فصل چهارم / پاسخ سازه به بارهای انفجار

۴-۱. توصیف بارگذاری انفجار

۴-۲. سیستم‌های یک درجه آزادی

۴-۳. پاسخ انفجار سیستم‌های الاستیک یک درجه آزادی

۴-۳-۱. تحلیل تاریخچه زمانی

۴-۳-۲. راه حل نموداری

۳-۳-۴. حل به روش انرژی

۴-۴. تحلیل پاسخ یک درجه آزادی غیرخطی

۴-۴-۱. روش‌های تاریخچه زمانی

۴-۴-۲. حل‌های نموداری

۴-۴-۳. روش‌های انرژی

۴-۵. سازه‌های چند درجه آزادی

۴-۶. نرم افزار

فصل پنجم / طراحی سیستم‌های سازه‌ای مقاوم در برابر انفجار

۵-۱. روش انرژی

۵-۲. ساده‌سازی بر اساس پارامترهای دینامیکی

۵-۳. مثال‌های طراحی

فصل ششم / تحلیل و طراحی اعضای سازه‌ای مقاوم در برابر انفجار

۶-۱. مشخصات مصالح فولادی برای طراحی انفجار

۶-۱-۱. ضریب افزایش مقاومت (SIF)

۶-۱-۲. ضریب افزایش دینامیکی (DIF)

۶-۱-۳. تنش طراحی دینامیکی

۶-۲. معیارهای طراحی جهت طراحی در برابر انفجار

۶-۲-۱. ترکیبات بار

۶-۲-۲. مقاومت– نهایی

۶-۲-۳. معیارهای تغییرشکل

۶-۳. مودهای گسیختگی

۶-۳-۱. گسیختگی عضو

۶-۳-۲. کشش

۶-۳-۳. فشار

۶-۳-۴. برش

۶-۳-۵. خمش

۶-۳-۶. نیروهای ترکیبی

۶-۴. مثال‌های طراحی

فصل هفتم / طراحی اتصالات برای سازه‌های مقاوم در برابر انفجار

۷-۱. ملاحظات کلی

۷-۲. مسئولیت طراحی

۷-۳. شکل‌پذیری اتصال

۷-۴. مقاومت اتصال

۷-۴-۱. مقاومت لازم

۷-۴-۲. مقاومت موجود

۷-۵. اتصالات پیچی

۷-۵-۱. اتصالات برشی

۷-۵-۲. اتصالات کششی

۷-۶. اتصالات جوش شده

۷-۶-۱. فلزات پرکننده

۷-۶-۲. تضمین کیفیت

۷-۶-۳. کاربردهای کشش

۷-۶-۴. کاربردهای خمشی

۷-۷. مهاربندی و اتصالات خمشی

فصل هشتم / مقاومت در برابر خرابی پیش رونده

۸-۱. مرور کلی

۸-۱-۱. تعریف خرابی پیش رونده

۸-۱-۲. توضیح مختصری درباره مساله طراحی/تحلیل

۸-۱-۳. مفاهیم پایه

۸-۲. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تحلیل و طراحی

۸-۲-۱. مقدمه

۸-۲-۲. دستورالعمل‌های اداره خدمات عمومی ایالات متحده

۸-۲-۳. معیارهای وزارت دفاع

۸-۲-۴. استانداردهای بریتانیایی

۸-۳. روش‌های تحلیل برای خرابی پیشرونده

۸-۳-۱. مفاهیم تحلیل

۸-۳-۲. تحلیل پوش آور استاتیکی غیرخطی: روش تعادل انرژی

۸-۳-۳. تحلیل دینامیکی غیرخطی: روش تاریخچه-زمانی

مشخصات کتاب

نویسنده مهندس عمران وتر -مهندس حامد مهدوی -دکتر علی قمری
ناشر انتشارات نوآور
تعداد صفحات 180
سال چاپ 1396
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 978-600-168-363-3
web site hit counter