سازه های تیری، تئوری های کلاسیک و پیشرفته

برخی از ویژگی ها

این کتاب در مورد سازه های تیری نظریه ها و تئوری پیرامون این موضوع می باشد. فصول کتاب شامل:

۱- معادلات اصلی اجسام تغییرشکل پذیر پیوسته

۲- نظریه اویلر- برنولی و تیموشنکو

۳- نظریه بهبود یافته تیر با کشش درون صفحه: نمونه موردی انبساط خطی کامل

و...

موجود
قابل پرداخت :
17,000
توماناین کتاب در مورد سازه های تیری نظریه ها و تئوری پیرامون این موضوع می باشد. فصول کتاب شامل:

۱- معادلات اصلی اجسام تغییرشکل پذیر پیوسته

۲- نظریه اویلر- برنولی و تیموشنکو

۳- نظریه بهبود یافته تیر با کشش درون صفحه: نمونه موردی انبساط خطی کامل

۴- مدلهای EBBT، TBH و CLEC به صورتی منسجم و متحدالشکل

۵- فرمولاسیون یکپارچه کاررا و نظری ههای پالوده شده مربوط به تیر

۶- نظری ههای تیر سهموی، مکعب، چارکی و مرتبه N

۷- مدلهای المان محدود تیری مبتنی بر فرمولاسیون یکپارچه کاررا

۸- قابلیت های پوسته ای نظری ههای پالوده شده تیر

۹- پایداری الاستیک خطی شده

۱۰- تیرهای ساخته شده از مواد مدرج تابعی

۱۱- نظریه های چند مدلی تیر از طریق روش آرلیکوئین

۱۲- دستورالعمل ها و پیشنهادات