مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی و مثال کاربردی

برخی از ویژگی ها

ارائه شیوه مدون و جامع ی بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی موجود از یک سو وهمچنین ترویج علوم بهسازی لرزه ای در بین مهندسان و دانشجویان ، نویسنده را بر آن داشته با یاری ایزد منان و کمک  اساتید و همکاران بر پایه تجربه ی حاصل از بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی و تحقیقات صورت گرفته کتاب زیر را به حضور علامندان تقدیم نماید .

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.ارائه شیوه مدون و جامع ی بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی موجود از یک سو وهمچنین ترویج علوم بهسازی لرزه ای در بین مهندسان و دانشجویان ، نویسنده را بر آن داشته با یاری ایزد منان و کمک  اساتید و همکاران بر پایه تجربه ی حاصل از بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی و تحقیقات صورت گرفته کتاب زیر را به حضور علامندان تقدیم نماید . مراحل بهسازی لرزه ای انواع ساختمان های بتنی را بر اساس سطوح عملکرد با استفاده از جداول تنظيم شده بر پايه آئين نامه هاي بهسازي لرزه اي به صورت تفصیلی در این کتاب به خواننده ارائه می شود . در اين کتاب سعي شده است با توجه به ضوابط ارائه شده در دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود " نشریه ۳۶۰ " سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو نشریه فیما-۳۵۶ در قالب ساختمانهای بتنی شیوه نامه ی کاربردی و جامع از  نحوه ی استفاده از آئین نامه و مدل سازی آن در نرم افزار ها ی شرکت    CSIهمگام با مثالهای کاربردی ارائه گردد .همچنین مراحل ارزیابی لرزه ای مقدماتی ، نحوه انجام آزمایشات مورد نیاز  ، ارائه طرح بهسازی لرزه ای مقدماتی و نهایتاً ارائه طرح نهائی و اجرائی ساختمانهای بتنی با ارائه نقشه های جزئیات اجرا و تحلیل و بهسازی لرزهای اجزای غیر سازه ای و شيوه هاي بهسازي لرزه اي در این کتاب به صورت کامل تشریح گردیده است .

با توجه به سوابق حرفه ای نویسنده در زمینه بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ، در این کتاب سعی گردیده نکات ارزیابی ،تحلیل ، ارائه طرح بهسازی با توجه به نوع ساختمانهای بتنی بومی ایران و مصالح مورد استفاده ارائه گردد. همچنین شیوه نامه ی کلی از تحلیل غیر خطی سازه ها با مثال کاربردی از پروژه های اجرا شده توسط نویسنده به صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .بررسی شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی با توجه به هدف بهسازی در یکی از فصول این کتاب تشریح می گردد.

جهت هرچه کاربردی شدن این کتاب ، محتویات ارائه شده در کتاب مذکور در چهار بخش کلی به شرح زیر ارائه گردیده است که برای انجام مطالعات بهسازی لرزه ای مطالعه بخش های یک و دو برای خواننده الزامی می باشد و بخش سوم و چهارم جهت تثبیت آموخته های بخش یک و دو و آموزش تهیه مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی است .

  • بخش اول: اصول و مبانی  محاسباتی و کاربردی یهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی
  • بخش دوم: نکات ویژه مدل سازی ساختمانهای بتنی در نرم افزار CSI
  • بخش سوم: تشريح و شناخت شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي بتني
  • بخش چهارم: مثالهای کاربردی و جامع ساختمانهای بتنی
web site hit counter