اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت

برخی از ویژگی ها

در دنیای کنونی اغلب فعالیت‌های مهم اقتصادی از جمله خرید و فروش، ساخت بنا، واگذاری، تأمین کالا و ارائه خدمات (مثل خدمات طراحی و مهندسی) در قالب عبد یا قرارداد صورت می گیرد. لذا ...

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.در دنیای کنونی اغلب فعالیت‌های مهم اقتصادی از جمله خرید و فروش، ساخت بنا، واگذاری، تأمین کالا و ارائه خدمات (مثل خدمات طراحی و مهندسی) در قالب عبد یا قرارداد صورت می گیرد. لذا از طرفی، دانش و آگاهی متقاعدین از مفاد حقوقی و شرایط ضمن عقد، پیش زمینه انشاء قرارداد بوده و از طرف دیگر وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد با اصطلاحات گوناگون و گستردگی منابع و مراجع جهت یکسان‌سازی این اصطلاحات و تعاریف، ضرورت آشنایی مدیران پروژه، شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور و علوم مرتبط را با تعاریف و مفاهیم حقوقی و کاربردی در امر ساخت و ساز، بالاخص پروژه‌های دولتی و طرح‌های عمرانی، ایجاب می‌کند. در این میان، شرایط عمومی پیمان، یکی از اسناد بلا انکار دستگاه‌های اجرایی دولت در واگذاری امور ساخت و ساز می‌باشد

خوانندگان محترم پس از مطالعه این کتاب و مثال‌های کاربردی آن که کلیه مراحل امور پیمان و رسیدگی را شامل می‌شود، توانایی حضور در مناظرات فنی بین مشاوران و پیمانکاران، تنظیم قراردادهای عمرانی یا غیرعمرانی، بودجه‌بندی عملیاتی پروژه‌های عمرانی،شرکت در انواع مناقصات و نحوه ارائه پیشنهاد قیمت، کنترل و رسیدگی انواع صورت وضعیت‌های کارکرد و تعدیل، بررسی تجزیه‌بهای ردیف‌های فهرست‌بهای ردیف‌های فهرست بهاء، انواع تأخیرات پروژه‌های اجرائی و شناخت کامل از چالشهای پنهان شرایط عمومی پیمان را خواهند داشت. این مجموعه برای دانشجویان و مهندسین تمامی رشته‌ها، مهندسان مشاور و پیمانکاران قابل استفاده می‌باشد.

فصل اول: تعاریف کاربردی :

۱- مقدمه کتاب امور پیمان و صورت وضعیت نویسی

۲- تعاریف

۳- انواع صورت وضعیت

۴- علم حقوق و انواع نظام حقوقی

۴-۱ طبقه‌بندی قانون از جهت سلسله مراتب

۴-۲ تقسیمات علم حقوق به لحاظ رابطه

۴-۳ نظام رویه (سابقه) قضایی

۴-۴ نظام حقوقی مدون

۴-۵ تقسیمات علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرایی

۴-۶ تعاریف و اصطلاحات حقوقی

فصل دوم: مروری بر مفاهیم قرارداد و انواع آن :

۱- تعریف قرارداد و انواع آن

۱-۱ طرف قراداد

۱-۲ عنوان قراداد

۱-۳ موضوع قراداد

۱-۴ مدت قراداد

۱-۵ مبلغ قراداد

۱-۶ محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد

۱-۷ شرایط و تعهدات طرفین (شرایط ضمن عقد)

۱-۷-۱ اقسام شرط

۱-۷-۲ شرایط باطل ضمن قرارداد

۱-۸ حق فسخ (خیار فسخ)

۱-۹ هزینه انجام موضوع قرارداد

۱-۱۰ فورس ماژور (قوه قهریه یا حوادث و اتفاقات پیش‌بینی نشده)

۱-۱۱ قراردادهای دولتی

۱-۱۱-۱ انواع قراردادهای دولتی

۱-۱۱-۲ نظام حقوقی قراردادهای دولتی

۱-۱۱-۲-۱ قواعد شكلی

۱-۱۱-۲-۲ قواعد ماهوی

۱-۱۱-۳ ماهیت قراردادهای دولتی

۱-۱۱-۳-۱ هزینه‌ای (مستمر)

۱-۱۱-۳-۲ تملک (سرمایه‌ای)

۲- روشهای اجرای پروژه‌های ساختمانی

۲-۱ روش امانی

۲-۲ روش متعارف (پیمانی)

۲-۳ روش طرح و ساخت

۳- انواع قرارداد (پیمان) به لحاظ نوع فعالیت

۳-۱ پیمان دستمزدی (LOC)

۳-۲ پیمان مهندسی و تدارک تجهیزات و کالا (EP)

۳-۳ پیمان مهندسی و تدارک تجهیزات و کالا و ساخت و نصب (EPC)

۳-۴ پیمان تدارک تجهیزات و کالا و ساخت و نصب (PC)

۳-۵ بیع متقابل (BB)

۴- انواع قرارداد به لحاظ اجرائی

۴-۱ پیمان بر اساس فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۴-۲ پیمان بر اساس فهارس بهای خاص

۴-۳ پیمان متر مربع زیربنا

۴-۴ پیمان یک قلم (بر اساس برنامه‌ریزی پیشرفت کار) (LS)

۴-۵ پیمان با قیمت ثابت

۴-۶ پیمان با قیمت مقطوع (برآورد کلی)

۴-۷ پیمان کلیدگردان (کلید در دست)

۴-۸ پیمان مدیریت

۴-۹ پیمان ساخت- بهره برداری-واگذاری یا انتقال (BOT)

۴-۱۰ پیمان ساخت- تملک- بهره برداری- واگذاری (BOOT)

۴-۱۱ پیمان ساخت- تملک- بهره برداری (BOO)

۴-۱۲ پیمان ساخت- اجاره- واگذاری (BLT)

۴-۱۳ پیمان ساخت- واگذاری – بهره برداری (BTO)

فصل سوم: چالش‌های شرایط عمومی پیمان

۱- ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها

۱- ۱ موافقتنامه کتاب امور پیمان و صورت وضعیت نویسی

۱-۲ شرایط عمومی

۱-۳ شرایط خصوصی

۱-۴ متن شرایط خصوصی

۱-۵ متن موافقتنامه

۱-۶ متن شرایط عمومی

۲- آنچه که یک مدیر پروژه باید از شرایط عمومی پیمان بداند!

۲-۱ تعاریف

۲-۲ تعهدات و اختیارات کارفرما

۲-۲-۱ تحویل كارگاه

۲-۲-۲ تغییر مقادیر كار (ماده ۲۹)

۲-۲-۳ قیمت‌های جدید (ماده 29)

۲-۲-۴ تعدیل نرخ پیمان (ماده ۲۹)

۲-۲-۵ تغییر مدت پیمان (ماده ۳۰)

۲-۲-۵-۱ تأخیرات مجاز و غیر مجاز

۲-۲-۵-۲ فرایند توجیه تأخیرات

۲-۲-۵-۳ دلایل توجیه تأخیرات

۲-۲-۶ مدیریت اجرا (ماده ۳۱)

۲-۲-۷ نظارت بر اجرای كار

۲-۲-۷-۱ مهندس مشاور

۲-۲-۷-۲ تغییر مهندس مشاور

۲-۲-۷-۳ مهندس ناظر

۲-۳ تأئیدات و تعهدات پیمانکار

۲-۳-۱ مواردی که پیمانكار تأیید می‌نماید (ماده 16)

۲-۳-۲ شرایط و ویژگیهای كاركنان پیمانکار

۲-۳-۲-۱ کارکنان

۲-۳-۲-۲ مسئولیت حسن اجرای كار

۲-۳-۲-۳ برنامه و گزارش پیشرفت كار

۲-۳-۲-۴ رئیس کارگاه

۲-۳-۲-۵ كنترل نقاط نشانه، پیاده كردن نقشه‌ها و اندازه‌گیریها (ماده 19)

۲-۳-۲-۶ تجهیز كارگاه

۲-۳-۲-۷ تداركات مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات

۲-۳-۲-۸ حفاظت از كار و شخص ثالث، بیمه كار، مراقبت‌های لازم (ماده 21)

۲-۳-۲-۹ ترتیب گردش مدارك، نقشه‌ها و ابلاغ دستور كارها

۲-۳-۲-۱۰ حفاظت تأسیسات زیر بنایی

۲-۳-۲-۱۱ واگذاری پیمان، پیمانكاران جزء (ماده ۲۴)

۲-۳-۲-۱۲ اجرای كار در شب

۲-۳-۲-۱۳ آثار تاریخی و اشیای عتیقه

۲-۳-۲-۱۴ اقامتگاه قانونی

۲-۳-۲-۱۵ تضمین انجام تعهدات (ماده ۳۴)

۲-۳-۲-۱۶ تضمین حسن انجام كار (ماده ۳۵)

۲-۳-۲-۱۷ آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی (بخشنامه شماره 123402 مورخ 22/9/94)

۲-۳-۲-۱۸ پیش پرداخت

۲-۳-۲-۱۹ پرداخت‌ها (ماده 37)

۲-۳-۲-۲۰ پرداخت‌های ارزی (ماده 38)

۲-۳-۲-۲۱ تحویل موقت (ماده ۳۹)

۲-۳-۲-۲۲ صورت وضعیت قطعی (ماده ۴۰)

۲-۳-۲-۲۳ تحویل قطعی (ماده ۴۱)

۲-۳-۲-۲۴ مسئولیت‌های دوره تضمین

۲-۳-۲-۲۵ حوادث قهری (ماده ۴۳)

۲-۳-۲-۲۶ ممنوعیت قانونی (ماده ۴۴)

۲-۳-۲-۲۷ حقوق انحصاری ثبت شده (ماده ۴۵)

۲-۳-۲-۲۸ موارد فسخ پیمان (ماده ۴۶)

۲-۳-۲-۲۹ اقدامات فسخ پیمان (ماده ۴۷)

۲-۳-۲-۳۰ خاتمه پیمان (ماده ۴۸)

۲-۳-۲-۳۱ تعلیق (ماده ۴۹)

۲-۳-۲-۳۱-۱ اقدامات و تعهدات طرفین در تعلیق قهری

۲-۳-۲-۳۱-۲ اقدامات و تعهدات طرفین در تعلیق تحمیلی

۲-۳-۲-۳۲ هزینه تسریع كار (ماده ۵۰)

۲-۳-۲-۳۳ خسارت تأخیر كار (ماده ۵۰)

۲-۳-۲-۳۴ صورتحساب نهایی (ماده ۵۱)

۲-۳-۲-۳۵ تسویه حساب (ماده ۵۲)

۲-۳-۲-۳۶ حل اختلاف (ماده ۵۳)

۲-۳-۲-۳۶-۱ متن شرایط عمومی پیمان

۲-۳-۲-۳۶-۲ نکات حقوقی حل اختلاف پیمان

۲-۳-۲-۳۷ قوانین و مقررات حاكم بر پیمان (ماده ۵۴)

 فصل چهارم: مناقصات و معاملات :

۱- مقدمه

۱-۱ کاربرد (ماده ۱)

۱-۲ تعاریف (ماده ۲)

۱-۳ طبقه‌بندی معاملات (ماده 3)

۱-۴ طبقه‌بندی‌ انواع‌ مناقصات (ماده 4)‌

۱-۵ کمیسیون‌ مناقصه‌ (ماده ۵)

۱-۶ هیأت رسیدگی به شکایات (ماده ۷)

۱-۷ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌  (ماده‌۱۲)

۱-۸ فراخوان‌ مناقصه‌ (ماده‌۱۳)

۱-۹ اسناد مناقصه‌ (ماده۱۴)

۱-۱۰ گشایش‌ پیشنهادها (ماده۱۸)

۱-۱۱ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها (ماده‌ ۱۹)

۱-۱۲ ارزیابی‌ مالی‌ و تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌ (ماده‌ ۲۰)

۱-۱۳ انعقاد قرارداد (ماده‌ ۲۱)

۱-۱۴ تجدید و لغو مناقصه‌ (ماده‌ ۲۴)

۱-۱۵ نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ (ماده‌ ۲۵)

۱-۱۶ نحوه‌ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود (ماده‌ ۲۶)

۱-۱۷ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌ (ماده‌ ۲۷)

۱-۱۸ ترکیب‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌ (ماده‌ ۲۸)

۱-۱۹ موارد عدم‌ الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ (ماده‌ ۲۹)

۲- آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات

۲-۱ کاربرد (ماده ۱)

۲-۲ تعاریف (ماده ۲)

۲-۳ فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (ماده 3)

۲-۴ مسئولیتها در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (ماده 4)

۲-۵ مستندسازی و اطلاع‌رسانی ارزیابی کیفی (ماده 5)

۲-۶ تمهیدات ارزیابی (ماده ۶)

۲-۷ آگهی ارزیابی (ماده ۷)

۲-۸ استعلام ارزیابی (ماده۸)

۲-۹ ارزیابی و امتیازدهی (ماده ۹)

۲-۱۰ حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست کوتاه (ماده 10)

۲-۱۱ ارزیابی ساده (ماده ۱۱)

۲-۱۲ اعتبار فهرستهای کوتاه (ماده ۱۲)

۲-۱۳ ترک تشریفات مناقصه (ماده ۱۳)

۲-۱۴ گزارش شناخت (ماده ۱۴)

۲-۱۵ ترجیح مناقصه‌گران داخلی (ماده 15)

۲-۱۶ معیارهای ارزیابی [کیفی] پیمانکاران (ماده ۱۶)

۲-۱۷ ارزیابی تجربه پیمانکاران (ماده ۱۷)

۲-۱۸ ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی پیمانکاران (ماده ۱۸)

۲-۱۹ ارزیابی توان مالی پیمانکاران (ماده ۱۹)

۲-۲۰ ارزیابی توان تجهیزاتی پیمانکاران (ماده ۲۰)

۲-۲۱ ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی پیمانکاران (ماده 21)

۲-۲۲ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (ماده ۲۲)

۲-۲۳ ظرفیت کاری پیمانکاران (ماده ۲۳)

۲-۲۴ معیارهای ارزیابی تأمین‌کنندگان (ماده 24)

۲-۲۵ ارزیابی توان مالی تأمین‌کنندگان (ماده 25)

۲-۲۶ ارزیابی مشتریان قبلی تأمین‌کنندگان (ماده 26)

۲-۲۷ ارزیابی استانداردهای تأمین‌کنندگان (ماده 27)

۲-۲۸ نظام تضمین کیفیت تأمین‌کنندگان (ماده 28)

۲-۲۹ ظرفیت تولید (ماده ۲۹)

۳- آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره –  بند « ﻫ » ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات

۳-۱ فرایند کلی انتخاب مشاور

۳-۲ روشهای انتخاب مشاوران

فصل پنجم: مبانی بودجه :

۱- تاریخچه شکل گیری بودجه

۲- سیر تحول بودجه در دنیا و ایران

۳-  اجزاء بودجه و نقش آن به عنوان برنامه مالی دولت

۴- اصول بودجه

۵- انواع کسری بودجه

۶- طبقه‌بندی بودجه

۷- انواع طبقه‌بندی بودجه

۷-۱ طبقه‌بندی درآمدها و سایر منابع اعتبار

۷-۱-۱ طبقه‌بندی درآمدی در بودجه ایران

۷-۱-۲ طبقه‌بندی منابع درآمدی یا درآمد بر حسب موضوع

۷-۲ طبقه‌بندی محاسباتی

۷-۳ طبقه‌بندی سازمانی

۷-۴ طبقه‌بندی عملیاتی

۷-۵ طبقه‌بندی اقتصادی

۸- مراحل بودجه

۹- روشهای بودجه ریزی

۹-۱ بودجه ریزی متداول (سنتی)

۹-۲ بودجه ریزی افزایشی

۹-۳ بودجه برنامه ای

۹-۴  بودجه بندی بر مبنای صفر

۹-۵ نظام طرح ریزی- برنامه ریزی- بودجه بندی (نظام بودجه بندی طرح و برنامه)

۹-۶ بودجه‌ریزی عملیاتی (بر مبنای عملکرد)

فصل ششم: طرحهای عمرانی :

۱- تاریخچه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۲- نظام فنی و اجرایی كشور

۲-۱ فصل اول- كلیات

۲-۲ فصل دوم- مدیریت

۲-۳ فصل سوم- پدید‌آوری طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری

۲-۴ فصل چهارم- تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری

۲-۵ فصل پنجم- نحوه استقرار سامانه‌های نظام فنی و اجرایی كشور

۳- طرح‌های عمرانی

۳-۱ تعریف طرح‌های عمرانی و قوانین مرتبط با آن

۳-۲ انواع طرح‌های عمرانی

۳-۳ آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی (مصوبه شماره 9974 مورخ 31/4/1352)

۴- کسورات طرحهای عمرانی

۴-۱ بیمه تأمین اجتماعی

۴-۱-۱ مواد قانونی

۴-۱-۲ طبقه بندی قراردادها

۴-۱-۳ وظایف واگذارندگان كار، پیمانكاران و سازمان تأمین اجتماعی

۴-۲ مالیات

۴-۲-۱ مالیات بر درآمد

فصل هفتم: تعدیل آحاد بهاء :

۱- مقدمه

۲- دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان

۲-۱ انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعدیل

۲-۲ محاسبه تعدیل صورت وضعیت ها

۳- نکات کلیدی در تعدیل پیمانهای مبتنی بر شرایط عمومی پیمان و مشمول تعدیل

مشخصات کتاب

نویسنده مهندس حسین بابا
ناشر نوآور
تعداد صفحات 296
سال چاپ 1396
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 9786001680921
web site hit counter