راهنمای مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی

برخی از ویژگی ها

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آن ها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا میکند.ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت های محلی، مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه گذاری های ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازمانی دستگاه های اجرایی و یا منافع دولت های محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذران ترجیح داده شود.
 

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آن ها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا میکند.ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت های محلی، مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه گذاری های ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازمانی دستگاه های اجرایی و یا منافع دولت های محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذران ترجیح داده شود.

از سال 1366 مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان(طراحی-نظارت-اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است. توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه ای و سازمان های نظام مهندسی موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات ملی ساخمان و استاندارها و آیین نامه های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبنظران شاغل در حرفه به صورت دوره ای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته اند.

مقایسه کیفیت ساختمان ها بویژه از حیث سازه ای در سال های اخیر با قبل از تدوین مقررات ملی ساختمان مؤید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمان ها و سیر تکاملی آن در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می باشد اما با مقایسه آمار کمی و کیفی، وضع موجود کشضور با میانگین شاخص های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد.

 

مشخصات کتاب

ناشر نشرتوسعه ایران
سال چاپ 1392
نوبت چاپ چاپ ششم
شابک 978-600-301-020-8
تاریخ چاپ 1396