راهنمای فنی و حقوقی نحوه ارزیابی املاک

برخی از ویژگی ها

ارزیابی املاک توسط کارشناسان رسمی جهت طرح درمحاکم رسمی موردنیاز می باشد و علاوه بر آن می تواند در معاملات و حل اختلافات به صورت غیررسمی نیز مورداستفاده گیرد.دراین کتاب ابتدا مبانی اولیه حقوقی جهت کارشناسی، بررسی و سپس قوانین و مقررات ثبتی توضیح داده شده و درانتها راهنمای فنی و حقوقی ارزیابی املاک ارائه شده است.


 
تاکنون کتابهای چندانی با موضوع ارزیابی املاک تألیف نشده و همچنان موارد مبهم متعددی در کارشناسی ها وجوددارد.وجود نظریه های متعدد به گونه ای که برخی ازآنها از منطق، عدات و واقعیت های حقوقی و اقتصادی فاصلهل دارد، موجب عدم یکنواختی و انسجام در موضوعات مرتبط با کارشناسی شده است.جلداول این مجموعه (کتاب حاضر) با عنوان اصلی «راهنمای فنی و حقوقی نحوه ارزیابی املاک» تهیه شده است که درآن در بخش یک به آشنایی مفاهیم اولیه حقوقی و قضایی، معرفی مختصر سازمان های قوه قضائیه، قوانین حقوقی مورد نیاز کارشناسان، مراحل پرونده های ارجاعی به کارشناسان رسمی، مراجع صادرکننده پروانه کارشناس رسمی، تامین دلیل،تعدیل سهام، و تقسیم ترکه و در نهایت به مسئله تعدی و تفریط پرداخته شده است.درفصل دوم به بررسی مسایل ثبتی و قوانین و مقررات تخصصی موردنیاز کارشناسان رسمی دادگستری راه و ساختمان پرداخته شده است و در فصل سوم موضوع اصلی و تخصصی موردنیاز عمده کارشناسان این رشته یعنی«راهنمای ارزیابی فنی و حقوقی املاک» بیان گردیده است، امیداست درآینده نزدیک در کتاب دیگر به مواردی نظیر تعیین و تعدیل اجاره بها، تعیین خسارت وارده و برآورد هزینه خسارت و تعمیرات، حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، اجرت المثل و اجور گذشته و...نیزپرداخته شود.