مبحث یازدهم ویرایش 1400

برخی از ویژگی ها

طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بلهدر این ویرایش از مبحث یازدهم سخن تازه ای برای اهل حرفه مطرح شده  است. ویرایش پیش رو، طی 9 جلسه در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ارائه و با کسب نظرهای اصلاحی، بهبود یافته و با دریافت و اعمال نظرات حرفه مندان تدقیق شده است.

 کلیات
• صنعتی سازی پروژه های ساختمانی غیرانبوه کوچک
• صنعتی سازی پروژه های ساختمانی غیرانبوه متوسط
• صنعتی سازی پروژه های بزرگ ساختمانی 
• ضوابط حمایت از محیط زیست 
• الزامات فنی و اجرایی تعدادی از روش های ساخت صنعتی
• پیوست 1 مفاهیم صنعتی سازی ساختمان
• پیوست 2 برخی از مصادیق صنعتی سازی ساختمان
• پیوست 3 منافع حاصل از صنعتی سازی ساختمان
• پیوست 4 چک لیست های ارزیابی
• پیوست 5 نمونه هایی از نحوه تعیین درجه صنعتی سازی ساختمان ها
• واژه نامه فارسی به انگلیسی