جوش و اتصالات جوشی

برخی از ویژگی ها

کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی براساس کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی دفتر مقررات ملی ویرایش سال 1390

می‌باشد و صرفا ویژه آزمون های نظام مهندسی تدوین شده است.

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی براساس کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی دفتر مقررات ملی ویرایش سال 1390 می‌باشد و صرفا ویژه آزمون های نظام مهندسی تدوین شده است. سعی مؤلف بر آن بوده است که تمامی مطالبی که برای آزمون نظام مهندسی لازم است و احتمال طرح سؤال از آن می باشد را به طور کامل پوشش دهد. و از ذکر مطالب غیرمرتبط با آزمون خودداری نماید. همچنین در انتهای کتاب سؤالات ادوار گذشته آزمون های نظام مهندسی که مربوط به این کتاب می باشد را با ارجاع به خود این کتاب پاسخ دهد.

ویژگی های این کتاب شامل:

  • مربوط به آزمونهای نظام مهندسی صلاحیت های: عمران اجرا، عمران نظارت، معماری اجرا، معماری نظارت
  • حاوی نکات بسیار مهم و سوالات طبقه‌بندی شده آزمون‌های نظام مهندسی
  • براساس آخرین ویرایش و تغییرات نشریات، آیین‌نامه‌ها و مباحث مقررات ملی ساختمان

فهرست مطالب کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی

فصل اول: جوشكاری و تجهیزات جوش قوس الكتریكی :

۱-۱ مقدمه۱-۲ علائم جوشکاری ۱-۳ وضعیت‌ها یا موقعیّت‌های جوشکاری ۱-۴ اتصالات جوشی ۱-۵ انواع جوش، ۱-۶ جوش شیاری ۱-۷ جوش گوشه ۱-۸ کاربرد انواع جوش در ساختمان ۱-۹ جوش قوس الکتریکی ۱-۱۰ مدار جوشکاری قوس الکتریکی ۱-۱۱ عوامل مهم در جوشکاری قوسی ۱-۱۲ فرآیندهای جوشکاری ۱-۱۳ جوشکاری دستی با الکترود روکش دار (SMAW) ۱-۱۴ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود مصرفی (GMAW) ۱-۱۵ جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توپودری ۱-۱۶ جوشکاری زیرپودری (SAW) ۱-۱۷ جوش گاز الکتریکی (EGW) ۱-۱۸ جوش سرباره الکتریکی (ESW) ۱-۱۹ جوش خمیری ۱-۲۰ جوشکاری گل میخ ۱-۲۱ پیش گرمایش ۱-۲۲ جوش‌پذیری فولاد ۱-۲۳ نکات مهم و معرفی تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی

فصل دوم: الکترود :

۲-۱ مقدمه ۲-۲ چند تعریف مهم ۲-۳ دسته‌بندی الکترودها ۲-۴ روکش الکترود ۲-۵ مصالح جوشکاری ۲-۶ وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش زیرپودری ۲-۷ مواد تشکیل‌دهنده روکش الکترود ۲-۸ پودر آهن ۲-۹ روکش‌های کم هیدروژن ۲-۱۰ تأثیر روکش بر قطبیت ۲-۱۲ انتخاب نوع و قطر الکترود ۲-۱۳ دسته‌بندی الکترودها از نظر ویژگی کاربردی و نوع درز اتصال ۲-۱۳-۱ الکترودهای پرجوش (پر بازده) ۲-۱۳-۲ الکترودهای زودجوش (الکترودهای نفوذی) ۲-۱۳-۳ الکترودهای کم هیدروژن ۲-۱۳-۴ الکترودهای ترکیبی (الکترودهای پر و زودجوش و یا الکترودهای زود رو) ۲-۱۴ فلز پایه و سازگاری با الکترود ۲-۱۵ جریان جوشکاری با توجه به نوع الکترود ۲-۱۶ تأثیر ضخامت و شکل فلزات مورد جوشکاری در انتخاب اندازه الکترود ۲-۱۷ تأثیر وضعیت جوشکاری در انتخاب الکترود ۲-۱۸-۱ خسارت مکانیکی الکترودهای روکش‌دار ۲-۱۸-۲ جذب رطوبت ۲-۱۸-۳ فاسد شدن روکش الکترود ۲-۱۹ معایب ایجاد شده در جوش به سبب مصرف الکترودهای معیوب۲-۲۰ خشک کن الکترود ۲-۲۱ بسته‌بندی و حمل و نقل و نگهداری الکترودها طبق  ۲-۲۲ اندازه (قطر) و طول استاندارد ۲-۲۳ بسته‌بندی و دسته‌بندی ۲-۲۴ ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها ۲-۲۴-۱ کیفیت اجرای جوشکاری ۲-۲۴-۲ مقاومت روکش در مقابل رطوبت ۲-۲۴-۳ استحکام روکش ۲-۲۴-۴ بازدید ظاهری روکش ۲-۲۴-۵ هم مرکز بودن روکش ۲-۲۵ معرفی الکترودهای متعارف و کاربرد آن‌ها

فصل سوم: معایب جوش :

۳-۱ معایب اصلی جوش ۳-۲ تخلخل ۳-۳ ذوب ناقص ۳-۴ نفوذ ناقص ۳-۵ لکه قوس ۳-۶ جرقه و پاشش ۳-۷ بریدگی کناره جوش (سوختگی کناره جوش) ۳-۸ سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوچه ۳-۹ انواع ترک‌ها ۳-۱۰ عدم پر شدگی شیار ۳-۱۱ گرده اضافی در جوش ۳-۱۲ ناخالصی‌های حبس شده (حبس سرباره) ۳-۱۳ ذرات محبوس شده (آخال) ۳-۱۴ خلل و فرج (مک) ۳-۱۵ پاشش ۳-۱۶ ترک جوش

فصل چهارم: طراحی درز جوش :

۴-۱ درز جوش و انواع اتصال ۴-۲ انواع جوش و درز ۴-۳ دهانه یا بازشدگی (R) ۴-۴ تسمه‌های پشت بند ۴-۵ گرده جوش ۴-۶ ضخامت ریشه (پیشانی)۴-۷ سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت)

فصل پنجم: تغییر شکل‌های ناشی از جوشکاری :

۵-۱ اعوجاج ۵-۲ تأثیر نامطلوب جوش بیش از حد ۵-۳ کنترل انقباض جوش ۵-۴ انقباض عرضی ۵-۵ هلالی شدن بال ۵-۶ شمشیری شدن (انحنای طولی) ۵-۶ هم راستایی ورق‌ها ۵-۷ رفع انقباض‌های جوشکاری با استفاده ار حرارت ۵-۸ حرارت تولیدی در فعالیت جوشکاری (حرارت القایی) ۵-۹ کربن معادل و سرعت خنک شدن ۵-۱۰ تعیین دمای پیش گرمایش ۵-۱۱ نکات بسیار مهم

فصل ششم: بازرسی چشمی جوش و آزمایشهای ارزیابی :

۶-۱ منشأ عیوب جوش ۶-۲ زمان شروع نظارت و بازرسی ۶-۳ بازرسی عینی (چشمی) جوش ۶-۴ آزمایش‌های ارزیابی و تأیید ۶-۵ آزمایش‌های مخرب ۶-۶ آزمایش‌های غیر مخرب

فصل هفتم: طراحی جوش و اتصالات :

۷-۱ لزوم تعیین اندازه جوش به جهت توجیه اقتصادی ۷-۲ جوش گوشه (حداقل اندازه، حداکثر اندازة ساق و حداکثر طول مؤثر) ۷-۳ محدودیت سایر جوش‌ها و ضخامت جوش انگشتانه یا کام توپر ۷-۴ ضخامت گلوی مؤثر برای جوش شیاری با نفوذ نسبی ۷-۵ انواع جوش ۷-۶ تنش‌های مجاز جوش ۷-۷ ارزش جوش ۷-۸ اتصالات جوشی با برون محوری ۷-۹ حداکثر اندازه مؤثر ساق جوش گوشه ۷-۱۰ ترکیب برش و پیچش ۷-۱۱ ترکیب برش و خمش ۷-۱۲ تخمین طول جوش تحت اثر لنگرخمشی ۷-۱۳ انواع اتصالات ۷-۱۴ خط تیر ۷-۱۵ اتصال ساده تیر با نبشی جان ۷-۱۶ تنش برشی در تیر و نبشی ۷-۱۷ اتصال ساده تیر با نبشی نشیمن انعطاف پذیر ۷-۱۸ اتصال ساده تیر با نشیمن تقویت شده ۷-۱۹ اتصالات صلب تیر به ستون ۷-۲۰ وصله تیرها ۷-۲۱ وصله ستون‌ها

فصل هشتم: مسائل اجرایی در کارهای فولادی :

۸-۱ عملیات اجرایی در کارهای فولادی ۸-۲ عملیات برشکاری و آماده‌سازی لبه‌ها و عملیات سوراخکاری ۸-۳ ساخت اعضا ۸-۴ عملیات تمیز کاری و رنگ ۸-۵ عملیات حمل ۸-۶ عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ در پای کار ۸-۷ عملیات واداشتن، نصب، خال جوش و اتصالات موقت ۸-۸ شاقولی کردن ستون‌ها، هم محور نمودن ستون‌ها و تکمیل اطلاعات ۸-۹ رواداری نصب ستون و نصب کف ستون

فصل نهم: نكات بسیار مهم در آزمون‌های نظام‌مهندسی :

فصل دهم: سؤالات آزمون نظام مهندسی عمران نظارت :

آذر ماه سال ۹۰، شهریور ماه سال ۹۱. اسفند ماه سال ۹۱ آذرماه سال ۹۲ خردادماه سال ۹۳ آبانماه سال ۹۳

فصل یازدهم: سؤالات آزمون نظام مهندسی عمران اجرا :

خردادماه سال ۹۳ آبانماه سال ۹۳ مردادماه سال ۹۴

فصل دوازدهم: سؤالات آزمون نظام مهندسی معماری اجرا :

آذرماه سال ۹۲ خردادماه سال ۹۳ آبان ماه سال ۹۳ مردادماه سال ۹۴

فصل سیزدهم: سؤالات آزمون نظام مهندسی معماری نظارت :

کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی آذر ماه سال ۹۰ شهریورماه سال ۹۱ اسفندماه سال ۹۱ آذرماه سال ۹۲ خردادماه سال ۹۳ آبانماه سال ۹۳ مردادماه سال ۹۴

 فصل چهاردهم: سؤالات آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۴

 

مشخصات کتاب

نویسنده محمد حسین علیزاده
سال چاپ 1395
نوبت چاپ دوازدهم
شابک 978-600-168-087-8
ویرایش ویرایش سوم