آموزش کاربردی روش های مقاوم سازی ساختمان ها

برخی از ویژگی ها

با توجه به نیاز ضروری به مقاوم‌سازی ساختمان ها در برابر زلزله و کمبودهای موجود مؤلفین، اقدام به نوشتن این کتاب نمودند. انگیزه‌ نگارش کتاب حاضر، نیاز مبرم جامعه مهندسی کشور به آموزش مباحث کاربردی مقاوم سازی سازه-ها می باشد.

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بلهبا توجه به نیاز ضروری به مقاوم‌سازی ساختمان ها در برابر زلزله و کمبودهای موجود مؤلفین، اقدام به نوشتن این کتاب نمودند. انگیزه‌ نگارش کتاب حاضر، نیاز مبرم جامعه مهندسی کشور به آموزش مباحث کاربردی مقاوم سازی سازه-ها می باشد. این کتاب حاصل چندین سال تجربه و تحقیق در زمینه فعالیتهای مطالعاتی و اجرائی مقاوم سازی ساختمان‌های مهم و شریان‌های حیاتی کشور از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها و ... است.

مقدمه

با توجه به نیاز ضروری به مقاوم‌سازی ساختمان ها در برابر زلزله و کمبودهای موجود مؤلفین، اقدام به نوشتن این کتاب نمودند. انگیزه‌ نگارش کتاب حاضر، نیاز مبرم جامعه مهندسی کشور به آموزش مباحث کاربردی مقاوم سازی سازه-ها می باشد. این کتاب حاصل چندین سال تجربه و تحقیق در زمینه فعالیتهای مطالعاتی و اجرائی مقاوم سازی ساختمان‌های مهم و شریان‌های حیاتی کشور از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها و ... است. در ضمن آموزش، همه مطالب به صورت ساده برای کلیه دانشجویان و مهندسین حرفه ای توضیح داده شده است. نحوه‌ی نگارش کتاب بر اساس آموزش کاربردی مبانی مقاوم سازی و آنالیزهای خطی و غیرخطی سازه ها بر اساس مهندسی زلزله پیشرفته به صورتی می باشد که هم برای دانشجویان عزیز که تازه وارد این عرصه شده‌اند کاربرد دارد و هم برای همکاران محترم و مهندسین مجرب که به صورت حرفه‌ای درگیر طرح و اجرای سازه‌ها می‌باشند، استفاده دارد.

نکات مهم آموزشی مطرح شده در کتاب:

  • روش‌های خطی دستورالعمل بهسازی
  • روش‌های استاتیکی غیر خطی (Pushover)
  • مدلسازی و کنترل میانقاب‌ها
  • مدلسازی و کنترل اتصالات خورجینی
  • تعیین مقاومت و ظرفیت اعضای سازه
  • کنترل اجزای غیر سازه‌ای
  • ارزیابی پی‌ها بر اساس دستورالعمل بهسازی
  • تعیین مشخصات صحیح مفاصل بر اساس دستورالعمل بهسازی
  • مدل‌سازی و کنترل ساختمان‌های فولادی و بتنی در روش‌های غیر خطی

فصل 1       نکات لازم برای بهسازی لرزه‌ای 1

1.1    دلایل نیاز ساختمان‌ها به بهسازی لرزه‌ای   1

1.1.1    نیاز یا عدم نیاز به بهسازی   1

2.1.1    تعاریف مورد نیاز   2

2.1    هدف بهسازی   2

1.2.1    بهسازی مبنا   3

2.2.1    بهسازی مطلوب   3

3.2.1    بهسازی ویژه   3

4.2.1    بهسازی محدود   3

5.2.1    بهسازی موضعی   3

6.2.1    سطوح خطر زلزله   4

3.1    سطوح عملکرد ساختمان   5

1.3.1    سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای   5

2.3.1    سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای   5

3.3.1    سطوح عملکرد کل ساختمان   6

4.3.1    انواع اعضای سازه: 1. اصلی 2. غیر اصلی   7

4.1    آنچه در فصل‌های مختلف این کتاب خواهیم دید   8

1.4.1    فصل دوم   8

2.4.1    در فصل سوم می‌بینیم   9

3.4.1    در فصل چهارم می‌بینیم   9

4.4.1    در فصل پنجم می‌خوانیم   10

5.4.1    در فصل ششم می‌خوانیم   11

6.4.1    بهسازی ساختمان‌ها   12

 

 فصل 2       تحلیل دینامیکی خطی ساختمان فولادی با اتصالات خورجینی و میانقاب  13

1.2    مقدمه   13

2.2    ساختمان فولادی با اتصالات خورجینی و میانقاب   14

1.2.2    معرفی پروژه   14

3.2    تعیین هدف بهسازی   16

1.3.2    تعیین سطح عملکرد مورد نظر   16

4.2    تحلیل خطر زلزله و تعیین طیف طرح   16

1.4.2    تعیین سطوح خطر زلزله   16

2.4.2    طیف طرح استاندارد   16

5.2    تهیه اطلاعات تفصیلی وضعیت موجود ساختمان   17

1.5.2    جمع آوری دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها در زمان اجرای ساختمان   17

2.5.2    بازرسی محل و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به پیکربندی ساختمان، اعضا و قطعات سازه‌ای و غیر سازه‌ای، ساختگاه، شالوده و بررسی وضعیت ساختمان‌های مجاور   17

3.5.2    تعیین سطح اطلاعات با توجه به هدف بهسازی و روش تحلیل   17

4.5.2    تعیین پیکربندی ساختمان   18

5.5.2    اتصال تیر به ستون   27

6.5.2    خواص اعضا و مصالح   27

7.5.2    انواع اعضای سازه   27

8.5.2    سونداژ و نمایان‌سازی‌ها جهت انجام آزمایشات   28

9.5.2    تنش تسلیم و مقاومت نهایی مصالح و اجزای اتصال   29

6.2    تعیین مشخصات ساختگاه   30

7.2    ارزیابی تفصیلی نیاز ساختمان به بهسازی   30

1.7.2    نحوه‌ی مدل‌سازی ساختمان   30

2.7.2    تعیین اعضای اصلی و غیراصلی در مدل و تعیین سختی آنها   30

3.7.2    تعریف مشخصات مصالح در Etabs بر اساس دستورالعمل بهسازی   31

2.7.4    تعیین ضریب آگاهی   39

2.7.5    رسم ستون‌ها   40

6.7.2    رسم تیرها   40

8.2    مدل‌سازی اتصالات خورجینی   41

1.8.2    سختی اتصالات خورجینی   41

2.8.2    مقایسه و نتیجه¬گیری   44

3.8.2    تعیین طول و قطر اتصالات خورجینی در نرم‌افزار   44

4.8.2    تعریف المان اتصال در Etabs   45

5.8.2    تیرهای اصلی خورجینی   46

6.8.2    مدل‌سازی اتصالات خورجینی در نرم‌افزار   47

7.8.2    رسم مهاربندها   51

8.8.2    کنترل نیاز به مدل‌سازی شالوده در ابتدای تحلیل   51

9.2    پیکربندی ساختمان   51

1.9.2    منظمی و نامنظمی در پلان   51

2.9.2    منظمی و نامنظمی در ارتفاع   52

3.9.2    اثر پیچش   53

4.9.2    کنترل صلبیت دیافراگم‌ها   53

10.2    بار زلزله برای حالت تحلیل استاتیکی خطی دستورالعمل    54

1.10.2    اثرات     55

2.10.2    معرفی حالات بار   58

3.10.2    معرفی زلزله بر اساس روش دینامیکی خطی   59

4.10.2    معرفی حالات بار زلزله‌ی دینامیکی   61

5.10.2    معرفی جرم‌های موثر در زلزله   63

6.10.2    اثر همزمان مولفه‌های زلزله   63

7.10.2    ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی   64

11.2    انتخاب روش تحلیل سازه   68

1.11.2    روش تحلیل   68

2.11.2    بررسی شرایط استفاده از روش‌های خطی   70

12.2    اثر واژگونی   77

13.2     مدل‌سازی میانقاب‌های مصالح بنایی و مقاومت مورد انتظار   78

1.13.2    ارزیابی میانقاب‌های مصالح بنایی در جهت درون صفحه   79

2.13.2    محاسبه‌ی سختی میانقاب‌های مصالح بنایی   79

3.13.2    مدول الاستیسیته‌ی مصالح میانقاب   80

4.13.2    محاسبه‌ی عرض دستک قطری فشاری معادل میانقاب‌ها   81

5.13.2    محاسبه‌ی مقاومت میانقاب‌های مصالح بنائی   82

6.13.2    مدل‌سازی در نرم افزار   83

7.13.2     تعریف میانقاب در نرم‌افزار   83

14.2    بررسی سازه تحت بار ثقلی D+L   86

1.14.2    حذف پیش‌فرض طراحی کامپوزیتی برای تیرهای طاق ضربی   88

15.2    ارزیابی فرضیات طراحی برای اطمینان از شبیه بودن رفتار واقعی سازه  تحت زلزله طرح   93

16.2    تحلیل نهایی سازه و کنترل معیارهای پذیرش   93

1.16.2    بررسی عملکرد اجزای سازه با توجه به معیارهای پذیرش   94

2.16.2    کنترل تیرها   94

3.16.2    کنترل ستون‌ها   97

4.16.2    کنترل میانقاب‌ها   107

5.16.2    کنترل مهاربندها   109

17.2    تحلیل نهایی شالوده وکنترل معیارهای پذیرش   115

1.17.2    انتقال نیروها و عکس العمل‌های تکیه‌گاهی به فونداسیون   115

2.17.2    وضعیت خاک و شالوده   117

3.17.2    هندسه و محل پی   117

4.17.2    تعیین سختی و مقاومت شالوده   118

5.17.2    محاسبه‌ی ظرفیت باربری مورد انتظار شالوده   119

6.17.2    بررسی سازگاری خاک زیر شالوده با معیارهای پذیرش   120

18.2    مدل‌سازی فونداسیون   121

1.18.2    وارد کردن مشخصات مصالح در نرم‌افزار SAFE   121

2.18.2    کنترل تنش خاک زیر فونداسیون   124

3.18.2    تنظیم آیین‌نامه طراحی   126

4.18.2    شروع عملیات طراحی   127

5.18.2    کنترل آرماتورهای موجود فونداسیون   128

 

 فصل 3       ارزیابی اجزای غیرسازه‌ای و گزینه‌های مطرح برای بهسازی ساختمان131

1.3    مقدمه   131

2.3    ارزیابی سقف   131

1.2.3    ارزیابی سقف تیرچه  بلوک   131

2.2.3    ارزیابی سقف طاق‌ضربی   133

3.3    تحلیل و کنترل اجزای غیرسازه¬ای   134

3.3.1    روش‌های ارزیابی اجزای غیرسازه‌ای   137

2.3.3    قفسه‌ها (حساس به شتاب)   138

3.3.3    نما یا نازک‌کاری دیوارهای خارجی (حساس به تغییر شکل)   139

4.3.3    جان پناه ها (حساس به شتاب)   140

5.3.3    تأسیسات و لوله کشی‌ها (حساس به شتاب)   140

6.3.3    اجزای روشنایی (حساس به شتاب)   140

7.3.3    راه‌پله (حساس به تغییر شکل)   140

8.3.3    تاسیسات گرمایشی و سرمایشی   145

9.3.3    ارزیابی دیوارهای مصالح بنایی (میانقاب‌ها) در جهت عمود بر صفحه   145

4.3    کنترل نیاز یا عدم نیاز به بهسازی ساختمان تحت خطر معین زلزله برحسب عملکرد مورد انتظار   148

1.4.3    تیرها و ستون‌ها   148

2.4.3    بادبندها   148

3.4.3    میانقاب‌ها   148

4.4.3    سقف ساختمان   148

5.4.3    فونداسیون   149

6.4.3    عناصر غیر سازه¬ای   149

7.4.3    کنترل اتصالات ساختمان   149

5.3    گزینه‌های مختلف برای بهسازی ساختمان و نکات لازم مدل‌سازی  مربوطه   149

1.5.3    بررسی محدودیت‌های ساختمان جهت انجام عملیات بهسازی   150

2.5.3    تامین سختی و مقاومت جانبی لازم برای کل ساختمان   150

3.5.3    نکات لازم برای مدل‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان مشترک در گزینه‌های بهسازی   150

4.5.3    مدل‌سازی اثرات P-Delta  در ساختمان‌های فولادی   159

5.5.3    نکات مهم دیگر در ارائه‌ی طرح مقدماتی و نهایی   160

6.3    گزینه‌ی اول بهسازی ساختمان فولادی   160

1.6.3    افزایش سختی و مقاومت سیستم با استفاده از مهاربندی همگرا با پیکربندی ضربدری   160

7.3    گزینه‌ی دوم بهسازی ساختمان فولادی   162

1.7.3    افزایش سختی و مقاومت سیستم با استفاده از مهاربندی همگرا با پیکربندی 8 شکل (شورون)   162

8.3    گزینه‌ی سوم بهسازی ساختمان فولادی   163

1.8.3    افزایش سختی و مقاومت سیستم با استفاده از مهاربندی واگرا   163

9.3    گزینه‌های دیگر بهسازی ساختمان فولادی   164

 

 فصل 4       مقاوم‌سازی ساختمان فولادی با اتصالات خورجینی به روش آنالیز پوش آور 165

1.4    مقدمه   165

2.4    معرفی پروژه   165

1.2.4    تعیین هدف بهسازی و سطح عملکرد مورد نظر   166

2.2.4    تحلیل خطر زلزله و تعیین طیف طرح   166

3.2.4    تهیه اطلاعات تفصیلی وضعیت موجود ساختمان با جمع‌آوری مدارک فنی و نقشه‌های ساختمان   167

4.2.4    تعیین سطح اطلاعات با توجه به هدف بهسازی و روش تحلیل   167

3.4    تعیین پیکربندی ساختمان   167

4.4    نوع و نحوه‌ی قرارگیری اعضا و اجزای غیر سازه‌ای مؤثر در سختی و یا مقاومت اعضای سازه   174

5.4    نوع و نحوه‌ی اتصالات اعضای سازه   175

1.5.4    اتصال ستون به فونداسیون   175

2.5.4    اتصال تیر به ستون   175

6.4    خواص اعضا و مصالح   175

1.6.4    مشخصات مصالح (تنش تسلیم و مقاومت نهایی مصالح مبنا و ضریب ارتجاعی)   176

2.6.4    انواع تلاش‌های ایجادی در سازه:  نیرویی و تغییر شکلی   178

3.6.4    تنش تسلیم و مقاومت نهایی مصالح و اجزای اتصال   178

4.6.4    تعیین کربن معادل مصالح مبنا و اجزای اتصال و یا بررسی قابلیت جوش‌پذیری مصالح مبنا و اجزای اتصال   178

7.4    تعیین ضریب آگاهی   178

8.4    نواقص مشهود ساختمان   179

1.8.4    وجود ترک خوردگی‌های مشهود در ساختمان   179

2.8.4    تعیین نقاط ضعف و نواقص مشهود در اعضای اصلی سازه   179

3.8.4    وضعیت پیکربندی، بررسی نامنظمی ساختمان در پلان و ارتفاع   179

4.8.4    تفاوت‌های مدارک فنی موجود و اطلاعات حاصل از ارزیابی عینی   179

9.4    بررسی نیاز به مدل‌سازی اثرات ویژه برای ساختمان   179

1.9.4    بررسی تاثیر واکنش لرزه‌ای ساختمان‌های مجاور و بالعکس   179

2.9.4    مدل‌سازی شالوده   180

3.9.4    اندرکنش خاک- سازه   180

4.9.4    اثر اجزای غیر سازه ای   180

10.4    ارزیابی تفصیلی نیاز ساختمان به بهسازی   181

1.10.4    نحوه‌ی مدل‌سازی ساختمان   181

2.10.4    انتخاب مدل تحلیل   181

3.10.4    تعیین اعضای اصلی و غیر اصلی در مدل و تعیین سختی آنها   181

11.4    خواندن مقاطع، مصالح، بارگذاری و ... از فایل مشابه موجود   181

12.4    مدل‌سازی اتصالات خورجینی   187

1.12.4    سختی اتصالات خورجینی   187

2.12.4    تعیین طول و قطر اتصالات خورجینی در نرم‌افزار   190

3.12.4    تعریف المان اتصال در Etabs   191

4.12.4    مدل‌سازی اتصالات خورجینی در نرم‌افزار   192

5.12.4    تیرهای اصلی و خورجینی   193

13.4    رسم سقف‌ها و اختصاص بارهای مرده و زنده   195

14.4    رسم مهاربندها   195

15.4    ملاحظات خاص اثر پیچش   197

16.4    کنترل صلبیت دیافراگم‌ها   197

17.4    بار زلزله با استفاده از مدل پیش‌بینی شده برای تحلیل خطی   197

1.17.4    اثرات     199

2.17.4    خروجی گرفتن از نرم‌افزار برای دوره تناوب ساختمان   201

3.17.4    خروجی گرفتن از نرم‌افزار برای وزن طبقات، مرکز جرم و برش پایه ساختمان   202

4.17.4    اثر واژگونی   203

18.4    انتخاب روش تحلیل سازه   205

1.18.4    محدوده‌ی کاربرد روش‌های خطی   205

2.18.4    محدوده‌ی کاربرد روش‌های غیرخطی   207

19.4    محاسبه‌ی تغییرمکان هدف برای روش غیر خطی   207

2.19.4    محل اعمال الگوی بار جانبی (تعیین نقطه‌ی هدف یا عملکرد)   210

3.19.4    اثر همزمان مولفه‌های زلزله   211

4.19.4    ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی   211

20.4    ترکیبات بار غیرخطی برای تحلیل پوش‌آور   213

1.20.2    توزیع بار جانبی   213

2.20.4    معرفی جعبه‌های بار غیرخطی در نرم‌افزار Etabs    214

3.20.4    تعریف الگوی بار ثقلی   214

4.20.4    تعریف الگوی بار جانبی یکنواخت در جهت X   216

5.20.4    تعریف الگوی بار جانبی مود اول در جهت X   217

21.4    روش‌های مدل‌سازی در تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی   219

22.4    اختصاص مفاصل غیرخطی به اعضا   219

1.22.4    تعیین مشخصات مفاصل غیرخطی اعضا   219

2.22.4    معرفی مفاصل مهاربندها در نرم‌افزار   228

3.22.4    اختصاص مفاصل محوری به مهاربندها   230

4.22.4    مفاصل المان معادل اتصال خورجینی   233

5.22.4    معرفی مفاصل المان معادل اتصال خورجینی در نرم‌افزار   233

6.22.4    اختصاص مفاصل پیچشی به المان‌های اتصال خورجینی   236

23.4    تنظیم آیین‌نامه و کنترل اعضا تحت بار ثقلی   237

1.23.4    بررسی سازه تحت بار ثقلی D+L   237

24.4    بررسی عملکرد اجزای سازه با توجه به معیارهای پذیرش   240

1.24.4    بررسی نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی   240

2.24.4    مشاهده‌ی خروجی‌های نرم‌افزار در تحلیل پوش‌آور   242

3.24.4    توضیح مختصری از روش طیف ظرفیت (دستورالعمل ATC)   249

25.4    تلاش¬های کنترل‌شونده توسط نیرو   252

1.25.4    تعیین ظرفیت و کنترل ستون‌ها   252

26.4    بررسی عملکرد اجزای سازه با توجه به معیارهای پذیرش   259

27.4    خروجی به SAFE برای کنترل فونداسیون   260

28.4    تحلیل نهایی شالوده و کنترل معیارهای پذیرش   261

1.28.4    تعیین مشخصات ساختگاه   261

2.28.4    هندسه و محل پی   262

3.28.4    وضعیت خاک و شالوده   262

4.28.4    محاسبه‌ی ظرفیت باربری مورد انتظار شالوده   263

5.28.4    بررسی سازگاری خاک و شالوده با معیارهای پذیرش   264

29.4    مدل‌سازی فونداسیون   264

1.29.4    تعریف مقاطع قسمت‌های مختلف فونداسیون در نرم‌افزار SAFE   266

2.29.4    کنترل تنش خاک زیر فونداسیون   268

3.29.4    تنظیم آیین‌نامه و کنترل تنش خاک   269

4.29.4    کنترل سازه فونداسیون   272

 

 فصل 5       مقاوم‌سازی ساختمان فولادی با مهاربندی EBF و اتصالات صلب  275

1.5    مقدمه   275

2.5    معرفی پروژه   275

3.5    تعیین هدف بهسازی   276

1.3.5    تعیین سطح عملکرد مورد نظر   276

2.3.5    تعیین سطوح خطر زلزله   277

3.3.5    تعیین پارامترهای شتاب زلزله و تهیه‌ی طیف شتاب طرح برای سطوح خطر مورد نظر برحسب نیاز و هدف بهسازی   277

4.5    تهیه اطلاعات تفصیلی وضعیت موجود ساختمان با جمع آوری مدارک فنی و نقشه‌های ساختمان   277

1.4.5    تعیین سطح اطلاعات با توجه به هدف بهسازی و روش تحلیل   278

2.4.5    تعیین پیکربندی ساختمان   278

5.5    نوع و نحوه اتصالات اعضای سازه   282  

1.5.5    اتصالات ستون به فونداسیون   282

2.5.5    اتصال تیر به ستون   282

6.5    خواص اعضا و مصالح   282

1.6.5    انواع تلاش‌های ایجادی در سازه:  نیرویی و  تغییر شکلی   283

2.6.5    تنش تسلیم و مقاومت نهایی مصالح و اجزای اتصال   283

3.6.5    تعیین کربن معادل مصالح مبنا و اجزای اتصال و یا بررسی قابلیت جوش‌پذیری مصالح مبنا و اجزای اتصال   284

7.5    تعیین ضریب آگاهی   284

1.7.5    نواقص مشهود ساختمان   284

2.7.5    تفاوت‌های مدارک فنی موجود و اطلاعات حاصل از ارزیابی عینی   284

8.5    بررسی نیاز به مدل‌سازی اثرات ویژه برای ساختمان   284

1.8.5    بررسی تاثیر واکنش لرزه‌ای ساختمان‌های مجاور و بالعکس   284

2.8.5    مدل‌سازی شالوده   285

3.8.5    اثر اجزای غیر سازه ای   285

9.5    ارزیابی تفصیلی نیاز ساختمان به بهسازی   285

1.9.5    نحوه‌ی مدل‌سازی ساختمان   285

10.5    خواندن مقاطع، مصالح، بارگذاری و ... از فایل مشابه موجود   285

11.5    رسم سقف‌ها و اختصاص بارهای مرده و زنده   292

12.5    رسم مهاربندها   293

1.12.5    اختصاص نواحی صلب انتهایی   294

13.5    ملاحظات خاص اثر پیچش   295

14.5    کنترل صلبیت دیافراگم‌ها   295

15.5    بار زلزله با استفاده از مدل پیش بینی شده برای تحلیل خطی   295

1.15.5    اثرات     297

2.15.5    مشاهده‌ی دوره تناوب ساختمان   299

3.15.5    مشاهده‌ی وزن طبقات، مرکز جرم و برش پایه‌ی ساختمان   300

4.15.5    اثر واژگونی   301

16.5    انتخاب روش تحلیل سازه   302

1.16.5    محدوده‌ی کاربرد روش‌های خطی   302

2.16.5    محدوده‌ی کاربرد روش‌های غیرخطی   302

17.5    محاسبه‌ی تغییرمکان هدف برای روش غیر خطی   302

1.17.5    محل اعمال الگوی بار جانبی (تعیین نقطه هدف یا عملکرد)   306

2.17.5    اثر همزمان مولفه‌های زلزله   308

3.17.5    ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی   308

18.5    ترکیبات بار غیرخطی برای تحلیل پوش آور   308

1.18.5    توزیع بار جانبی   308

2.18.5    معرفی جعبه‌های بارغیرخطی در نرم‌افزار Etabs   309

3.18.5    تعریف الگوی بار ثقلی   310

4.18.5    تعریف الگوی بار جانبی یکنواخت در جهت X   311

5.18.5    تعریف الگوی بار جانبی مود اول در جهت Y   312

19.5    روش‌های مدل‌سازی در تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی   314

20.5    اختصاص مفاصل غیرخطی به اعضا   314

1.20.5    تعیین مشخصات مفاصل غیرخطی اعضا   314

2.20.5    تعریف مفاصل تیرها در نرم‌افزار   319

3.20.5    اختصاص مفاصل خمشی به تیرها   320

4.20.5    اختصاص مفاصل خمشی و برشی به تیرهای پیوند   325

5.20.5    ستون ها   326

6.20.5    کشش و خمش در ستون ها   326

7.20.5    معرفی و اختصاص مفاصل ستون‌ها   329

8.20.5    معرفی مفاصل مهاربندها در نرم‌افزار   335

9.20.5    اختصاص مفاصل محوری به مهاربندها   337

21.5    تنظیم آیین‌نامه و کنترل اعضا تحت بار ثقلی   339

1.21.5    بررسی سازه تحت بار ثقلی D+L   339

22.5    بررسی عملکرد اجزای سازه با توجه به معیارهای پذیرش   340

1.22.5    بررسی نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی   340

2.22.5    مشاهده خروجی‌های نرم‌افزار در تحلیل پوش آور   341

3.22.5    توضیح مختصری از روش طیف ظرفیت (دستورالعمل ATC)   344

23.5    تلاش های کنترل شونده توسط نیرو   346

1.23.5    تعیین کرانه پایین ظرفیت اجزای کنترل‌شونده‌ی نیرویی   347

2.23.5    کنترل اعضای کنترل‌شونده توسط نیرو   349

24.5    خروجی به SAFE برای کنترل فونداسیون   351

25.5    تحلیل نهایی شالوده و کنترل معیارهای پذیرش   351

1.25.5    هندسه و محل پی   351

2.25.5    محاسبه ظرفیت باربری مورد انتظار شالوده   351

3.25.5    بررسی سازگاری خاک و شالوده با معیارهای پذیرش   352

26.5    مدل‌سازی فونداسیون   353

1.26.5    تعریف مقاطع قسمت‌های مختلف فونداسیون در نرم‌افزار SAFE   353

2.26.5    رسم و اختصاص مقاطع پی نواری   354

3.26.5    کنترل تنش خاک زیر فونداسیون   355

4.26.5    تنظیم آیین‌نامه و کنترل تنش خاک   356

5.26.5    کنترل آرماتورهای موجود فونداسیون   357

 

 فصل 6       تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) ساختمان بتنی با قاب خمشی 361

1.6    مدل‌سازی و آنالیز ساختمان بتنی با قاب خمشی   361

1.1.6    معرفی پروژه   361

2.6    تهیه‌ی اطلاعات وضعیت موجود ساختمان   363

1.2.6    تعیین مشخصات ساختگاه و احتمال مخاطرات ژئوتکنیکی نظیر روانگرایی، گسلش جانبی و یا لغزش زمین   363

2.2.6    تعیین هدف بهسازی، سطح عملکرد و خطر زمین لرزه   364

3.2.6    جمع آوری اطلاعات مربوط به سونداژها و پیکربندی ساختمان   364

4.2.6    اطلاعات مربوط به اعضای سازه‌ای ساختمان موجود   365

5.2.6    خواص اعضا و مصالح   366

6.2.6    ابعاد مقطع اعضا   366

7.2.6    مهار آرماتورها در تیرها و ستون‌ها   367

8.2.6    ضوابط سازه با شکل‌پذیری متوسط   368

9.2.6    ضوابط سازه‌های با شکل‌پذیری زیاد   369

10.2.6    روش‌های آزمایش به‌کار گرفته شده جهت سنجش خواص مصالح و اتصالات   371

3.6    تعیین سطح اطلاعات با توجه به هدف بهسازی و روش تحلیل   376

1.3.6    جمع آوری اطلاعات ساختمان‌های مجاور   376

2.3.6    تعیین ضریب آگاهی   376

3.3.6    محاسبه‌ی ضریب تغییرات: C.O.V    377

4.3.6     اطلاعات مربوط به اجزای غیرسازه‌ای   381

4.6    ارزیابی تفصیلی نیاز ساختمان به بهسازی   382

1.4.6    نحوه‌ی مدل‌سازی ساختمان   382

2.4.6    انتخاب مدل تحلیل   382

3.4.6    تعریف و رسم ستون‌ها   383

4.4.6    رسم تیرها   385

5.4.6    تعریف سقف طبقات   386

6.4.6    اختصاص مقاطع و بارگذاری   386

7.4.6    معرفی جرم موثر سازه   387

8.4.6    معرفی ترکیبات بار   387

9.4.6    اصلاح سختی اعضا و اختصاص ترک خوردگی مقاطع   388

10.4.6    طبقه‌بندی نیاز شکل‌پذیری عضو   391

11.4.6    اختصاص نواحی صلب انتهایی   393

12.4.6    مدل‌سازی شالوده و اندرکنش خاک- سازه   394

13.4.6    اثر پیچش   394

14.4.6    تعیین اعضای اصلی و غیر اصلی در مدل و تعیین سختی آنها   394

15.4.6    نوع دیافراگم‌ها   394

16.4.6    اثرات  P–  و آنالیز مودال   395

17.4.6    اثر همزمان مولفه‌های زلزله   397

18.4.6    پیکربندی ساختمان (منظم، نامنظم)   397

19.4.6    ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی   397

20.4.6    اثر واژگونی   397

5.6    بررسی مقاومت مصالح   398

1.5.6    وارد کردن مشخصات مصالح در نرم افزار Etabs   398

2.5.6    تعیین ظرفیت اجزای سازه   399

3.5.6    تعیین کرانه پایین ظرفیت اجزا   402

6.6    انتخاب روش تحلیل سازه   403

1.6.6    تحلیل استاتیکی خطی   403

2.6.6    توزیع نیروی جانبی در ارتفاع ساختمان(تعیین ضریب k)   404

3.6.6    وارد کردن ضریب زلزله و فرم توزیع نیروی جانبی در طبقات   404

4.6.6    تحلیل استاتیکی غیرخطی   405

5.6.6    ضوابط تحلیل   411

6.6.6    توزیع بار جانبی   412

7.6.6    مشخصات مفاصل   421

7.6    انتقال مدل سازه از Etabs به Sap   427

1.7.6    مشخصات فایل  سازه برای ارائه خروجی از Etabs به Sap   427

2.7.6    اصلاحات مدل سازه از Etabs به Sap   432

3.7.6    مشخصات مفاصل غیرخطی در نرم‌افزار Sap2000   436

4.7.6    خروجی از Sap2000-V14.1   452

5.7.6    بررسی عملکرد اجزای سازه با توجه به معیارهای پذیرش   456

 

منابع و مراجع    459

فهرست الفبائی   461

مشخصات کتاب

نویسنده محسنعلی شایانفر-محمد قانونی بقا
ناشر تهران: فدک ایساتیس
سال چاپ 1393
نوبت چاپ دوم
شابک 978-600-160-052-4