سازه‌‌ های فولادی و بتنی در ETABS ۲۰۱۶

برخی از ویژگی ها

کتاب طراحی سازه‌‌های فولادی و بتنی در ETABS ۲۰۱۶ (کتاب آموزش نرم افزار etabs) شامل آموزش گام به گام،‌عملی و کاربردی قابلیت‌های  ETABS۲۰۱۶ می باشد.

اگر شما هم علاقمند به شرکت دردوره طراحی فونداسیون در نرم افزارهای SAFE , ETABS + آنالیز دینامیکی هستید، برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت عمران سرا مراجعه نمایید.

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.آموزش گام به گام،‌عملی و کاربردی قابلیت‌های ETABS۲۰۱۶ شامل:

  • طراحی اتصالات خمشی و مفصلی به کمک نرم‌افزار
  • تشریح جزئیات اجرایی سازه‌های بتنی
  • تشریح جزئیات اجرایی سازه‌های فولادی
  • طراحی دیوار برشی
  • طراحی و کنترل بیس پلیت

 

فصل اول: بارگذاری :

مقدمه
بارهای مرده
سقفها
تیرچه و بلوک
تعیین ضخامت سقف
سقف کرومیت
دال یکطرفه
دال دو طرفه با تیرهای میانی
جدول جزئیات سقف کامپوزیت
بار مرده دیوارها
دیوار بدون نما
تیغه‌های داخلی ساختمان
دیوار های تقسیم کننده …
بارگذاری راه پله
بار زنده

فصل دوم: ساختمان پنج‌طبقه با مهاربند همگرا : 

مشخصات پروژه

بارگذاری ثقلی
بار سقف
بار دیوارها
سربار معادل تیغه‌بندی
بار زلزله
محاسبه ضریب بازتاب ساختمان
راه‌اندازی برنامه
ایجاد هندسه مدل و ترسیم اجزا

 

فصل سوم: ساختمان هفت طبقه با قاب خمشی فولادی متوسط و سقف تیرچه و بلوک

معرفی هندسه پروژه

مقاطع اعضا

بارگذاری ثقلی

محاسبه بارهای کف

بار زنده

سربار معادل تیغهبندی

بار دیوارها

بارهای جانبی

انتخاب ارتفاع سازه

محاسبه زمان تناوب

محاسبه ضریب بازتاب ساختمان

مدلسازی سازه در ETABS

شروع مدلسازی و ایجاد مدل هندسی سازه

ترسیم ستون‌ها

ترسیم تیرها

ترسیم عناصر سطحی (سقف)

حذف عناصر اضافی و ترسیم خرپشته

معرفی مشخصات

معرفی مصالح

معرفی پروفیل‌های فولادی

معرفی تیر ورق

معرفی مقاطع ستون

 

معرفی لیست خودکار برای طراحی

ستون‌ها

معرفی مقطع سقف (تیرچه)

بارهای استاتیکی

مولفه قائم زلزله

معرفی الگو بارهای جانبی فرضی

ترکیب بار

اصلاح ترکیبات بار

اثرات

تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی

تنظیم آنالیز مودال

اختصاص مشخصات

تکیهگاه‌ها

مقطع تیر و ستون

آزاد‌سازی دو انتهای تیرهای مفصلی

ایجاد خرپشته

انتقال تیر پاگرد

نواحی صلب انتهایی

اختصاص بارها

بار سقف

بار دیوارهای جانبی

بار دیوارهای اطراف راه پله

بار شمشیری و پاگرد راه پله

دیافراگم صلب

تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار

انجام تنظیمات تحلیل

پیش نیاز تحلیل

کنترل خطا در مدلسازی

تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل

طراحی سازه

تنظیم پارامتر طراحی تیرها

تنظیم پارامترهای طراحی ستون

طراحی سازه

اجرایی کردن مقاطع طراحی شده

کنترل کفایت مقاطع انتخاب شده در طراحی

کنترل مدهای ارتعاش و زمان تناوب  ...

کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان

کنترل تغییر مکان جانبی

کنترل پیچش

کنترل ضریب نامعینی

کنترل بار تشدید یافته

کنترل واژگونی

ترسیم جزئیات اجرایی

 

فصل چهارم: قاب خمشی ویژه ـ مهاربند  واگـرا با سقف کامپـوزیت

شرح پروژه

معرفی هندسه پروژه

مشخصات سازه‌ای طرح

بارگذاری سازه

بارگذاری ثقلی

بار سقف

بار دیوارها

سربار معادل تیغه بندی

بار زنده

بارهای جانبی

انتخاب ارتفاع سازه

مولفه قائم زلزله

مقاطع اعضا

راهاندازی برنامه

شروع مدلسازی و ایجاد مدل هندسی سازه

ترسیم خطوط شبکه

ترسیم ستونها

ترسیم تیرها

ترسیم عناصر سطحی (سقف)

ترسیم تیرها فرعی

تقسیم‌بندی ستون

ترسیم طبقات و خرپشته

معرفی مشخصات

معرفی مصالح

معرفی پروفیل‌های فولادی

معرفی تیرها و ستون‌ها

معرفی تیر ورق

معرفی مهاربندها

معرفی لیست خودکار برای طراحی

معرفی مقطع سقف

معرفی بارهای استاتیکی

معرفی الگوی مولفه قائم زلزله

معرفی الگو بارهای جانبی فرضی

ترکیب بار

اصلاح ترکیبات بار

اصلاح ترکیب ۱۰۰-۳۰

تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی

تنظیم آنالیز مودال

اختصاص مشخصات

تکیه گاهها

اختصاص مقطع تیر و ستون

آزادسازی دو انتهای تیرهای مفصلی

انتقال تیر پاگرد

اختصاص بارها

بار سقف

بار دیوارهای جانبی

اعمال بار دیوارهای نمادار

بار دیوارهای اطراف راه پله

بار شمشیری راه پله

بار معادل‌سازی شده جرم

بار قائم زلزله

اختصاص نواحی صلب انتهایی

دیافراگم صلب

تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار

تنظیمات تحلیل

کنترل خطا در مدلسازی

تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل

کنترل خروجی‌های تحلیل

طراحی سازه

تنظیم ترکیبات بار

تنظیم پارامتر طراحی تیرها

تنظیم پارامترهای طراحی ستون

تنظیم طراحی مهاربند واگرا

طراحی سازه

بررسی ضوابط اجرایی تیرها:

مقاطع اجرایی ستون‌ها

بررسی مسائل اجرایی

بررسی مهاربندها

نهایی کردن مقاطع

مقاطع نهایی تیرها

طراحی تیرهای کامپوزیت

کنترل کفایت مقاطع انتخاب شده در طراحی

کنترل مدهای ارتعاش و زمان تناوب

کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان

کنترل تغییر مکان جانبی

کنترل پیچش

کنترل تغییر مکان نسبی

کنترل ضریب نامعینی

کنترل بار تشدید یافته

کنترل واژگو

طراحی اتصالات

Connection Design: B17-CI

ترسیم جزئیات اجرایی

 

فصل پنجم: ساختمان هفت طبقه با قاب خمشی بتن آرمه متوسط و سقف تیرچه و بلوک

معرفی هندسه پروژه

مشخصات مصالح

مقاطع اعضا

پوشش بتن

بارگذاری ثقلی

محاسبه بارهای کف

بار زنده

سربار معادل تیغهبندی

بار دیوارها

بارهای جانبی

انتخاب ارتفاع سازه

محاسبه زمان تناوب

مدلسازی سازه در ETABS

شروع مدلسازی و ایجاد مدل هندسی سازه

ترسیم ستون‌ها

ترسیم تیرها

ترسیم عناصر سطحی (سقف)

حذف عناصر اضافی و ترسیم خرپشته

معرفی مشخصات

معرفی مقطع تیر و ستون

معرفی مقطع سقف (تیرچه)

بارهای استاتیکی

ترکیب بار

اثرات

تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی

تنظیم آنالیز مودال

اختصاص مشخصات

تکیه‌گاه‌ها

ایجاد خرپشته

اختصاص مقطع تیر و ستون

انتقال تیر پاگرد

اختصاص نواحی صلب انتهایی

اختصاص بارها

بار سقف

بار دیوارهای جانبی

بار دیوارهای اطراف راه پله

بار شمشیری و پاگرد راه پله

دیافراگم صلب

تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار

اعمال ضرایب ترک خوردگی به تیرها و ...

انجام تنظیمات تحلیل

پیش نیاز تحلیل

کنترل خطا در مدلسازی

تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل

کنترل کفایت مقاطع انتخاب شده در طراحی

کنترل مدهای ارتعاش و زمان تناوب  ...

کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان

اصلاح برش پایه برای کنترل تغییر مکان

کنترل سازه برای نامنظمی پیچشی

کنترل تغییر مکان نسبی

کنترل واژگونی

کنترل ضریب نامعینی

کنترل شاخص پایداری

طراحی سازه

تنظیم پارامتر طراحی سازه

طراحی سازه

طراحی نهایی تیرها

نمایش آرماتورهای طولی تیر

نمایش آرماتورهای برشی تیر

طراحی نهایی ستون

وزن اسکلت و آرماتورها

نکات تکمیلی

ترسیم جزئیات اجرایی

نمایش تلاش‌های داخلی

ترسیم جزئیات اجرایی

 

فصل ششم: ساختمان نه طبقه بتنآرمه قاب خمشی ویژه با دیوار برشی ویژه و سقف دال

معرفی هندسه پروژه

محاسبه بارهای کف

بار ثقلی

محاسبه ضخامت دیوار برشی

پوشش بتن

بار زنده

سربار معادل تیغه بندی

بار دیوارها

بارهای جانبی

انتخاب ارتفاع سازه

مدلسازی سازه در ETABS

شروع مدلسازی و ایجاد مدل هندسی سازه

ترسیم ستون‌ها و تیرها

معرفی مشخصات

معرفی مصالح

معرفی مقطع تیر و ستون

معرفی مقطع سقف و دیوار برشی

بارهای استاتیکی

معرفی طیف زلزله

ترکیب بار

اثرات

تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی

تنظیم آنالیز مودال

اختصاص مشخصات

تکیه‌گاه‌ها

اختصاص مقطع تیر و ستون

انتقال تیر پاگرد

ترسیم دیوار برشی

نامگذاری دیوارهای برشی

نامگذاری ستون‌های متصل به دیوار برشی

نواحی صلب انتهایی

اختصاص بارها

بار سقف

بار دیوارهای جانبی

بار

دیافراگم صلب

تنظیم محاسبه ضریب کاهش سربار

اعمال ضرایب ترک خوردگی

اعمال ضرایب ترک خوردگی به دیوارها

اعمال ضرایب ترک خوردگی به

تقسیم‌بندی دیوارها

انجام تنظیمات تحلیل

پیش نیاز تحلیل

کنترل خطا در مدلسازی

تنظیم حالات بار مورد نیاز تحلیل

کنترل زمان تناوب اصلی ساختمان

کنترل ترک خوردگی مقطع

کنترل نامنظمی پیچشی

کنترل ضریب نامعینی

همپایه کردن برش استاتیکی و دینامیکی

کنترل تغییر مکان نسبی

کنترل واژگونی

کنترل شاخص پایداری

طراحی سازه

تنظیم پارامتر طراحی سازه

طراحی سازه

طراحی نهایی تیرها

نمایش آرماتورهای طولی تیر

طراحی نهایی ستون

طراحی دیوار برشی

تنظیمات مربوط به دیوار برشی

کنترل قاب برای ۲۵% برش

اصلاح برش پایه

همپایه کردن برش استاتیکی و دینامیکی

کنترل تغییر مکان نسبی

طراحی سازه

کنترل دیوارهای برشی برای ۵۰% برش

طراحی سازه

منابع و مآخذ 

مشخصات کتاب

نویسنده علی قمری
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۵۴۲
سال چاپ ۱۳۹۵
نوبت چاپ اول
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۳۴۶۶
لوح فشرده ندارد
web site hit counter