راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی(524)

برخی از ویژگی ها

هدف اين راهنما ارائه مجموعهاي از تجربيات داخلي و خارجي به منظور بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود ميباشـد كـه در سـه بخش معرفي راهبردهاي بهسازي، راهكارهاي بهسازي موضعي و بهسازي سيستم سازهاي ارائه شده است. 

موجود
قابل پرداخت :
35,000
تومانبهسازي لرزه اي از شاخههاي نوين علم عمران ميباشد كه از چند دهه قبل در كشورهاي پيشرفته صنعتي مورد توجه قـرار گرفتـه است و در سالهاي اخير با توجه به خسارات وارده در اثر زلزله هاي گذشته، در كشور ما نيز اهميت ويژهاي به خود اختصاص داده است. در زمينه ارزيابي لرزهاي ساختمانها، نشريه شماره 360 معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهـور تحـت عنـوان "دسـتورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود" با اقتباس از مدارك معتبر بينالمللي و تجربيات داخلي منتشر شده اسـت، ولـي آنچـه كـه بـراي مهندسين مشاور اهميت دارد اين است كه پس از ارزيابي و شناسايي ضعف هاي سازه بتوانند با روشهاي صحيح، علمي و در عـين حـال اقتصادي اين ضعف ها را مرتفع سازند. از طرفي جزئيات بهسازي تا حدودي به عنوان رازي در دل مهندسين مجرب و باتجربه بوده و لـذا تهيه راهنمايي براي انتقال اين تجربيات و ارتقاي دانش طراحي و اجرايي مهندسين جامعه امري ضروري به نظر ميرسيد. هدف اين راهنما ارائه مجموعهاي از تجربيات داخلي و خارجي به منظور بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود ميباشـد كـه در سـه بخش معرفي راهبردهاي بهسازي، راهكارهاي بهسازي موضعي و بهسازي سيستم سازهاي ارائه شده است

فصل اول- راهبردهاي بهسازي 

فصل دوم- راهكارهاي اصلاح موضعي اجزا 

فصل سوم- حذف و يا كاهش نامنظمي در سازه 

فصل چهارم - افزايش مقاومت و سختي جانبي سازه

فصل پنجم- كاهش جرم

فصل ششم - جداسازي لرزهاي در بهسازي سا زهها

فصل هفتم- ميراگر در بهسازي سازهها

فصل هشتم- بهسازي ساختمانهاي بنايي

فصل نهم - بهسازي ساختمانهاي روستايي

فصل دهم- بهسازي لرزهاي ناسازه ها 

مشخصات کتاب

ناشر سازمان برنامه وبودجه کشور
شابک 9789641793885