مبحث هشتم (ویرایش جدید)

برخی از ویژگی ها

مبحث هشتم ویرایش جدید:

1. در فصل اول ويرايش جديد تعاريف اوليه مورد نياز اين مبحث از مقررات ملّي ساختمان به
صورت موردي ارائه شده است. ..........


 

 

 

 

 

 

 

 

موجود
قابل پرداخت :
18,000
تومان1. در فصل اول ويرايش جديد تعاريف اوليه مورد نياز اين مبحث از مقررات ملّي ساختمان به
صورت موردي ارائه شده است.


2. فصل دوم از ويرايش جديد به معرفي خصوصيات مصالح مورد استفاده م يپردازد كه نسبت به
ويرايش پيشين مفصل تر بوده و اطلاعات بيشتري جهت انتخاب مصالح در اختيار مهندسان
قرار خواهد داد.


3. در ويرايش جديد اين مبحث، فصل سوم تحت عنوان "الزامات عمومي" به مباحث قبلي اضافه
شده است كه رعايت اين ضوابط در كليه ساختما نهاي موضوع اين مبحث الزامي مي باشد.


4. فصل چهارم ويرايش جديد به ارائه ضوابط "ساختمان هاي بنايي مسلح" اختصاص داده شده
است. اين ساختمان ها با توجه به اينكه عملكرد مناسبي در مقابل بار زلزله داشته و نيز به دليل
هزينه ساخت كمتر نسبت به ساير ساختمان ها، در كشورهاي ديگر بسيار مورد استفاده قرار
مي گيرند. لذا كميته مبحث هشتم مقررات ملّي ساختمان كليات طراحي و اجراي اين ساختمان ها را به عنوان يك گام اوليه و با اميد به استفاده هر چه بيشتر اين سازه ها در كشور،
در فصل چهارم ارائه نموده است.


5. در فصل ششم ويرايش جديد نيز فص لهاي "ساختمان هاي بنايي بدون كلاف"، "ساختمان هاي
خشتي" و "ساختمان هاي سنگي" ويرايش پيشين ادغام شده و قسمت هاي تكراري آن ها
حذف گرديده است.

1.  کلیات

2.  مشخصات مصالح و كنترل كيفيت

3.  الزامات عمومي

4.  ساختمان هاي بنايي مسلح

5.  ساختمان هاي بنايي محصور شده با كلاف

6.  ساختمان هاي بنايي غير مسلح

مشخصات کتاب

ناشر انتشارات مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سال چاپ 1398
نوبت چاپ چاپ اول
ویرایش ویرایش سوم
شابک 9786001132292